"Dyrektywa ta wdraża standard całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) dla banków o znaczeniu systemowym przyjęty przez Radę Stabilności Finansowej i udoskonala zastosowanie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) w odniesieniu do wszystkich banków" - czytamy w komunikacie.

Komisja podkreśla, że nowe przepisy lepiej gwarantują stworzenie przez banki solidnej i wystarczającej zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania, tak aby w przypadku upadłości banku straty były ponoszone przez akcjonariuszy i wierzycieli banków, a nie finansowane z pieniędzy podatników.

Przyczynia się to do zwiększenia odporności europejskiego systemu bankowego, a także do utrzymania stabilności finansowej oraz zwiększenia zaufania do rynku. Dyrektywa BRRD II zapewnia również, aby inwestorzy indywidualni nie inwestowali nadmiernie w instrumenty dłużne (takie jak obligacje), które kwalifikują się do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, a zatem zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności do pokrycia strat banku, zaznaczyła Komisja.

Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy i powiadomić Komisję o krajowych środków transpozycji do 28 grudnia 2020 r. W lutym 2021 r.

Komisja skierowała wezwanie także do: Belgii, Czech, Włoch, Litwy, Łotwy, Holandii, Portugalii i Rumunii.

Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do zgłoszenia środków pełnej transpozycji. Ze względu na brak zawiadomienia o środkach transpozycji Komisja postanowiła kontynuować postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wspomnianym państwom uzasadnione opinie, podano także.

Państwa mają dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu transpozycji BRRD II, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.