Wytyczne szczegółowo wyjaśniają, w jaki sposób KE będzie stosować rozporządzenie, w tym w jaki sposób chronione będą prawa ostatecznych odbiorców i beneficjentów finansowania UE.

"Rządy prawa to spoiwo, które spaja naszą Unię, to fundament naszej jedności. Nigdy nie zmęczymy się jej bronieniem. Dzisiejsze wytyczne zapewnią dodatkową jasność, ponieważ Komisja nadal zajmuje się każdym naruszeniem zasad praworządności związanych z budżetem UE. Ponieważ musimy upewnić się, że każde euro i każdy cent jest wydawane zgodnie z jego właściwym celem i zgodnie z zasadami praworządności" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Wytyczne szczegółowo wyjaśniają sposób stosowania rozporządzenia, a w szczególności:

  • warunki przyjmowania środków, w tym jakie mogą być naruszenia zasad praworządności i jak będą oceniane, czy naruszenia te wpływają lub mogą wpłynąć na interesy finansowe UE w wystarczająco bezpośredni sposób;
  • komplementarność rozporządzenia w sprawie warunkowości i innych narzędzi ochrony budżetu UE , w tym przepisów finansowych UE i przepisów sektorowych. Obejmują one zasady dotyczące funduszy objętych zarządzaniem (np. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej) oraz instrumentu naprawy i odporności w sercu NextGenerationEU;
  • wskazanie, by proponowane środki były proporcjonalne, odpowiednie i niezbędne do rozwiązania danych problemów;
  • sugerowane działania, jakie należy podjąć przed zaproponowaniem środków , w tym źródła informacji, z którymi Komisja będzie się konsultować, rola skarg, kontakty z państwami członkowskimi: procedury przyjmowania i znoszenia środków;
  • wskazanie na potrzebę ochrony praw ostatecznych odbiorców lub beneficjentów finansowania UE, ponieważ kraje UE powinny nadal dokonywać płatności w ramach programów lub funduszy UE w każdych okolicznościach.
Reklama

Wytyczne zostały przygotowane w ramach kompleksowego procesu, obejmującego konsultacje z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi UE. Uwzględniają również wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-156/21 i C-157/21 wydane 16 lutego 2022 r., które dotyczyły legalności rozporządzenia, podkreśliła Komisja.

Rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości ochrony budżetu Unii zapewnia ochronę budżetu UE w przypadkach, gdy naruszenia zasad praworządności mają wpływ lub poważnie zagrażają należytemu zarządzaniu finansami lub ochronie interesów finansowych UE w wystarczająco bezpośredni sposób. Obowiązuje od stycznia 2021 r. Od tego czasu Komisja monitoruje sytuację w krajach UE i gromadzi informacje.

Jeżeli spełnione zostaną warunki określone w rozporządzeniu i gdy żadna inna procedura przewidziana w prawodawstwie unijnym nie pozwoli jej na skuteczniejszą ochronę budżetu Unii, Komisja zaproponuje Radzie odpowiednie i proporcjonalne środki, gdy Rada podejmie wówczas ostateczną decyzję, podano także.

Finalni odbiorcy i beneficjenci finansowania unijnego zachowują prawo do otrzymywania swoich płatności. W tym celu państwa członkowskie powinny nadal dokonywać tych płatności, podsumowano.

(ISBnews)