Ekonomista odniósł się do publikacji portalu Money, którym przedstawiono propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian ram finansowych państw członkowskich UE. Napisał, że propozycje Komisji Europejskiej w sprawie kierunków reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej zostały zaprezentowane w listopadzie 2022 r. w formie komunikatu. I jeszcze - jak zaznaczył - nie zapadły żadne decyzje na temat kształtu nowych rozwiązań. "Obecnie trwa nad nimi dyskusja na forum Rady UE i jej organów przygotowawczych" - wskazał.

Podkreślił, że nowe reguły fiskalne powinny gwarantować utrzymanie równowagi pomiędzy kontrolną funkcją KE oraz suwerennością poszczególnych państw członkowskich przy kształtowaniu polityki gospodarczej. "Nowe ramy fiskalne muszą być czytelne i przejrzyste, dlatego krytycznie odnosimy się do wzmocnienia roli narzędzia opartego na zmiennych nieobserwowalnych. Będziemy w dalszym ciągu zabiegać o specjalne traktowanie wydatków na realizację strategicznych celów Wspólnoty" - napisał w przesłanym do PAP komunikacie. Dodał, że w ocenie MF w najbliższych latach zwiększenie wydatków na cele militarne krajów członkowskich i tym samym wzmocnienie potencjału obronnego całej UE będzie jednym z najważniejszych obszarów, zasługujących na „taryfę ulgową” w ramach reguł unijnych. Jednocześnie - jak zaznaczył - sygnały płynące z rozmów z KE wskazują, że klauzule wyjścia dla poszczególnych krajów członkowskich (ang. country specific escape clauses) mogą stanowić narzędzie do realizacji tego celu.

Unia m.in. proponuje utworzenie nowych narzędzie tzw. analizy stabilności długu (ang. Debt Sustainability Analysis – DSA), które pozwolą Brukseli kontrolować finanse poszczególnych krajów.

ewes/ drag/

Reklama