Za przyjęciem uchwały głosowało 38 radnych, przeciw było 15, pięciu wstrzymało się od głosu.

Chodzi o nowelizację uchwały ws. ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Regulacja rozszerza SPPN o resztę dzielnicy Ochota i Żoliborz; na całym obszarze SPPN wprowadza natomiast dodatkowy abonament obszarowy.

Przeciwni uchwale byli stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy zwracali m.in. uwagę na to, że miasto nie zadbało o wystarczającą liczbę miejsc parkingowych dla mieszkańców, m.in. o parkingi podziemne.

Radny Jacek Cieślikowski (PiS) zaznaczył, że jeśli liczba samochodów w Warszawie wzrasta "to trzeba reagować, ale nie poprzez zwiększanie opłat dla mieszkańców Warszawy, zaś przez działania projektowe" i rozwijanie liczby miejsc parkingowych. "Jest to kolejna podwyżka dla mieszkańców Warszawy zaoferowana w SPPN przez administrację pana Trzaskowskiego" - ocenił.

Radny Błażej Poboży (PiS) zadeklarował natomiast, że będzie głosował przeciwko każdej próbie rozszerzenia SPPN, o ile nie będą towarzyszyły jej rozbudowa metra i budowa dodatkowych miejsc parkingowych. "Dość gnębienia kierowców w Warszawie" - zaznaczył.

Dodał, że fakt, iż w czasie walki z pandemią miasto nie wprowadziło czasowego zawieszenia stref płatnego parkowania, "a forsowało z punktu widzenia mieszkańców mniej bezpieczny transport zbiorowy" uważa za skandaliczny. "Historia oceni politykę i zaangażowanie władz miasta na czele z panem prezydentem w czasie pandemii w tym aspekcie" - powiedział.

Przyjęta w czwartek uchwała rozszerza obszar objęty SPPN o pozostałą część dzielnicy Ochota oraz o całą dzielnicę Żoliborz. Jak wskazano w jej uzasadnieniu, w obszarach tych brakuje miejsc postojowych, co - jak czytamy - zostało potwierdzone badaniem napełnienia i rotacji miejsc postojowych.

"Na obu obszarach w październiku i listopadzie 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych on-line oraz dyżurach telefonicznych udział wzięło blisko tysiąc osób, zaś nagrania ze spotkań zostały w trakcie konsultacji odtworzone blisko 4 tys. razy" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Wskazano również, że wpłynęło ponad 1,3 tys. pism, e-maili i formularzy elektronicznych zawierających kilka tysięcy pytań i uwag do proponowanych rozwiązań. "Zdecydowana większość uwag dotyczyła szczegółowych rozwiązań projektowych, a także zasad funkcjonowania SPPN i wydawania abonamentów. Częstą uwagą była obawa o zmniejszenie liczby miejsc postojowych – czego udało się uniknąć m.in. dzięki zaprojektowaniu na szeroką skalę +stref dla mieszkańców+" - napisano. Dodano, że spośród ponad 1,3 tys. nadesłanych głosów, "tylko kilkadziesiąt wyraziło bezwarunkowy sprzeciw wobec wprowadzenia SPPN."

Zgodnie z regulacją, opłata abonamentowa za postój w rejonie do 8 parkomatów w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania mieszkańca pozostanie bez zmiany i wyniesie 30 zł rocznie.

Uchwała wprowadza też abonament obszarowy, który będzie uprawniać do postoju na obszarze obejmującym znaczną część dzielnicy bez wnoszenia opłat wynikających z obowiązującej stawki godzinowej.

Osoby, które zdecydują się na abonament obszarowy, będą uprawnione do postoju w tzw. strefach mieszkańca, tj. odcinkach czy kwartałach ulic, oznakowanych zakazem postoju B 35/B-39 "nie dotyczy mieszkańców z identyfikatorem".

Mieszkańcy z abonamentem obszarowym mogliby więc parkować na większym obszarze. Za ten przywilej musieliby jednak zapłacić 50 zł miesięcznie, czyli 600 zł rocznie.

Zmienią się również zasady wydawania kart "N+"; nastąpi wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania, by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej, będącej podstawą uzyskania karty "N+".

W uchwale zrezygnowano z wymogu posiadania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną, co - jak czytamy - jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. "Osoby takie często są właścicielami samochodów, ale z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą samodzielnie poruszać się tym pojazdem. Wydanie takiej osobie karty N+ umożliwi jej korzystanie ze swojego samochodu za pomocą asystentów osoby niepełnosprawnej" - napisano w uzasadnieniu.

Karta "N+" przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. "Osoby niepełnosprawne nie rozliczające podatku w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnego postoju na miejscach wyznaczonych (tzw. kopertach), wykładając za szybą kartę parkingową" - napisano w uzasadnieniu. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk