Pierwszy odcinek S10, którego dotyczy ogłoszony przetarg, będzie prowadził od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo. Zadanie obejmuje budowę około 8 km drogi ekspresowej wraz z nowym węzłem Emilianowo oraz dwoma miejscami obsługi podróżnych (MOP). Rozbudowany zostanie także 3-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 25, na którym powstaną dwa nowe węzły - Zielona i Brzoza. Węzeł Emilianowo zapewni dojazd do planowanego niedaleko terminalu intermodalnego oraz dojazd do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Pozostałe odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń to: Emilianowo - Solec (8 km), Solec - Toruń Zachód (22 km) i Toruń Zachód - Toruń Południe (12 km).

Dzięki wybudowaniu S10, ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

Ogłoszenie pierwszego z czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadziła szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści decyzji GDOŚ.

Trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP.

Droga S10 to jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ skr/