"Sprawdziliśmy wskaźniki waloryzacyjne GUS w kontekście najnowszych danych rynkowych. W dalszym ciągu, począwszy od końcówki zeszłego roku, obserwujemy wzrost ceny stali. Ceny paliw już kolejny miesiąc utrzymują tendencję wzrostową. Stały wzrost obserwujemy również w cenach asfaltów, które utrzymywały się na stałym poziomie przez drugą połowę 2020 roku. Wskaźniki waloryzacyjne dla obu koszyków (bitum i beton) względem poprzedniego miesiąca, wciąż utrzymują się na wysokim poziomie i zanotowały wzrost względem ostatnich miesięcy 2020 roku. Od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 103,2729, natomiast dla nawierzchni betonowej 103,4235. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku" - czytamy w komunikacie.

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5%, co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5% od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. W przypadku kontraktów realizowanych w systemie Projektu i buduj waloryzacja w praktyce jest stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane, przypomina GDDKiA.

"Warto podkreślić, że od stycznia br. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia" - czytamy dalej.

Reklama