Strata operacyjna wyniosła 71 mln zł wobec 105,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 996 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1035,7 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Pierwszy kwartał 2021 roku był okresem stabilizowania działalności operacyjnej spółki. Wyniki na wszystkich poziomach grupy były lepsze od wyników w analogicznym okresie roku ubiegłego. I tak EBITDA wyniosła 104,4 mln zł i była wyższa o 16% od osiągniętej w I kwartale 2020 r. a strata operacyjna (EBIT) wyniosła 71 mln zł i była niższa o blisko 33% aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. To było możliwe dzięki przede wszystkim poprawie efektywności działalności operacyjno-procesowej. Zauważalny był również wzrost przewozów i przychodów z działalności na rynkach zagranicznych poza macierzystymi (Polska, Czechy) grupy, które to rok do roku wzrosły o ok. 16% w ujęciu wartościowym. To pokazuje, że oferowany przez grupę szeroki wachlarz usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, również zagranicznego i wpisuje się w realizację jej strategii biznesowej" - napisał prezes Czesław Warsewicz w liście załączonym do raportu.

Wyjaśnienie najważniejszych odchyleń czynników wpływających na wynik EBIT w okresie 3 miesięcy 2021 r. wobec 3 miesięcy 2020 r. jest następujące:

- spadek przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych) był głównie rezultatem obniżenia stawek przewozowych (nasilenie się walki konkurencyjnej na rynku przewozowym w obliczu spowodowanej pandemią COVID-19 recesji gospodarczej), przy jednoczesnym lekkim wzroście wolumenów masy i pracy przewozowej r/r.

- spadek kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości powiązany z niższymi nakładami inwestycyjnymi (w tym inwestycjami taborowymi) w 2020 r. oraz aktualizacją wartości rezydualnej taboru kolejowego na dzień 31.12.2020 r. (m.in. z uwagi na wyższe ceny złomu);

- spadek kosztów z tytułu pozostałych usług, głównie z uwagi na niższe o 5,4 mln zł niż w analogicznym okresie 2020 r. wydatki na usługi rekultywacyjne;

- zmniejszenie kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) o 1,2%, głównie jako efekt niższych kosztów paliwa trakcyjnego (m.in. spadek udziału trakcji spalinowej w całości przewozów, a także niższa cena jednostkowa względem analogicznego okresu 2020 r.);

- spadek kosztów świadczeń pracowniczych w związku ze zmniejszeniem poziomu przeciętnego zatrudnienia o 1 799 etatów r/r.

- spadek kosztów usług transportowych o 10,9 % powiązany m.in. z brakiem w I kwartale 2021 r. przewozów na odcinkach zagranicznych realizowanych w 2020 r. (w rezultacie analogiczny spadek kosztów) oraz niższymi kosztami spedycji samochodowej dla jednej ze spółek zależnych;

- pozycja pozostałe zmiany miała pozytywny wpływ na wynik EBIT m.in. z tytułu spadku zużycia materiałów (-5,1 mln zł, częściowo powiązanego z niższym wolumenem remontów), niższych wydatków z tytułu kar i odszkodowań (-2,5 mln zł) oraz zmniejszenia odpisów aktualizujących należności handlowe (+3,2 mln zł), wymieniono.

Grupa w okresie 3 miesięcy 2021 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 211 mln zł, tj. mniej o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 74 mln zł wobec 102,4 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)