Cały czas przedłuża się oczekiwanie na otwarcie dwóch bemowskich stacji metra: Bemowo i Ulrychów. We wtorek, jak przekazał ratusz komplet dokumentów został złożony do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Natomiast w piątek, zespół prasowy wojewody mazowieckiego poinformował, że dostarczona dokumentacja była niekompletna i inwestor czyli miasto zostało wezwane do usunięcia braków formalnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie. "MWINB traktuje sprawę priorytetowo, jednak bez kompletnej i prawidłowej dokumentacji nie może wydać pozytywnej decyzji. Kontrola na miejscu inwestycji jest możliwa dopiero po dostarczeniu niezbędnej i zgodnej z prawem dokumentacji" - przekazało biuro wojewody.

Jak uściślono wymagane uzupełnienia dotyczyły m.in.: właściwych oświadczeń kierownika budowy, właściwych oświadczeń inwestora, właściwych egzemplarzy kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wobec zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonymi podczas realizacji inwestycji, właściwej dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, (o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu (lub odstępstwach od tego projektu) sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, właściwych protokołów badań i sprawdzeń.

Zadaniem wojewódzkiego nadzoru budowlanego jest sprawdzenie, czy stacje są wybudowane zgodnie z przepisami i projektem. Jak wyjaśniło biuro wojewody procedura obejmuje analizę dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie. Dokumentacja każdego z wniosków to kilkanaście tomów projektów, map, zaświadczeń, oświadczeń, protokołów badań i sprawdzeń i wielu innych dokumentów. Dokumenty te powinny być przygotowane i podpisane przez uczestników procesu inwestycyjnego, tj. projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy stwierdzają i potwierdzają wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę.

Natomiast inspektorzy nadzoru budowalnego sprawdzają całość dokumentacji pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa budowalnego, porównują zgodność inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z projektem, rysunkami zamiennymi, oświadczeniami i zaświadczeniami oraz protokołami badań i sprawdzeń a w razie potrzeby wzywają wykonawcę, projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego do złożenia wyjaśnień. Następnie w trakcie obowiązkowej kontroli dokładnie kontrolują tunele, wejścia, windy, klatki schodowe i inne pomieszczenia, obiekty i urządzenia towarzyszące stacji metra aby sprawdzić i potwierdzić zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przedstawioną przez inwestora oraz projektem zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę.

Reklama

Stacje Bemowo i Ulrychów są już gotowe. "Składy kursują już po nowych odcinkach. Zatrzymują się na nowych stacjach Ulrychów i Bemowo. Oczywiście bez pasażerów, którzy wysiadają na stacji Księcia Janusza" - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń. "Pociągi kursują zgodnie z rozkładem" - dodała.

Puste składy jadą na Bemowo, gdzie zawracają na torach odstawczych i wracają po pasażerów na stację Księcia Janusza. "Działamy już z pełna obsadą na stacjach, tak żeby dyżurni mogli zapoznać się z jej rozkładem. Natomiast maszyniści +uczą+ się nowego odcinka" - powiedziała Bartoń.

Na styku Woli i Bemowa powstał najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z nieco ponad dwóch i pół kilometra tuneli oraz dwóch stacji: Ulrychów - położonej w ciągu ul. Górczewskiej i Bemowo zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich przy dzielnicowym ratuszu. Za stacją Bemowo znajdują tory odstawcze dla pociągów metra. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk