W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Jak podano, projektowana uchwała ma zaktualizować Krajowy Program Kolejowy do 2030 r. (KPK). To z kolei ma umożliwić dalsze procedowanie projektu uchwały RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku" (Program Utrzymaniowy), poprzez zamianę źródeł finansowania zadań w sektorze transportu kolejowego - dodano.

Wskazano, że aktualizacja obejmuje zmiany limitów finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji, w tym zwiększenie o wartość środków UE uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu CEF2 Transport w perspektywie 2021-2027, przy jednoczesnym uwolnieniu tej kwoty zabezpieczonej do tej pory w KPK w ramach środków budżetu państwa.

Podkreślono, że "nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu w inny sposób". Zaznaczono, że zmiana KPK ma charakter tymczasowy z uwagi na "pilną potrzebę zapewnienia środków na Program Utrzymaniowy, które pozwolą na utrzymanie ruchu na sieci kolejowej i zapewnienie środków na wynagrodzenia w spółce PKP PLK S.A., a tym samym ma zapobiec powstaniu kryzysu w całym sektorze kolejowym (niemożność realizacji rozkładu jazdy). W dokumencie przewidywane są również zmiany o charakterze porządkowym" - wyjaśniono w projekcie uchwały.

Reklama

Dodano, że aktualizacja KPK jednocześnie zakłada dostosowanie limitów wydatków na rok 2024 oraz na lata 2025 i 2026 do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

"Uchwała zakłada przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z KPK na Program Utrzymaniowy oraz zastąpienie tej kwoty w KPK dodatkowym źródłem" - wyjaśniono. Ma nim być "dokapitalizowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1 300 000 tys. zł w 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach programu nastąpi w przypadku wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, uwzględniającej przepis o dokapitalizowaniu skarbowymi papierami wartościowymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ww. kwocie".

Dodano, że w projekcie aktualizacji KPK zakładana jest aktualizacja tabel finansowych programu oraz załączników z listami projektów. (PAP)

Poinformowano, że planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2023 r.

Autorka: Anna Bytniewska