Jak wskazała w przesłanym PAP komunikacie rzeczniczka WUP, pieniądze z Funduszu Pracy mają być przeznaczone na: dofinansowanie działalności gospodarczej, staże u pracodawców, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim: osoby bezrobotne mające mniej niż 25 lat albo więcej niż 50 lat, mieszkańcy wsi, kobiety powracające na rynek pracy, długotrwale bezrobotni.

Jak poinformował WUP, resort pracy przekazał już do mazowieckich powiatowych urzędów pracy 96 mln zł na kontynuowanie programów łagodzących skutki wzrostu bezrobocia. Najwięcej pieniędzy otrzymały powiatowe urzędy pracy w: Radomiu - ok. 11,9 mln zł, Warszawie - 7 mln zł i Ostrołęce - 3,9 mln zł.

Według szacunków WUP, w 2010 r. z pieniędzy Funduszu pracy przeznaczonych na aktywną walkę z bezrobociem skorzysta ok. 100 tys. osób. Preferowane będą osoby, które zechcą założyć własne firmy albo pracować w formie tzw. samozatrudnienia.

>>> CZYTAJ TEŻ: 6,5 mld zł na aktywne formy pomocy bezrobotnym w 2010 roku

W 2009 r. programami aktywizacji zawodowej (szkolenia zawodowego, stażu u pracodawcy czy bezzwrotnej dotacji na utworzenie własnej firmy) objętych zostało ponad 80 tys. bezrobotnych, czyli co trzecia osoba pozostająca bez pracy na Mazowszu. Z pieniędzy Funduszu Pracy utworzono prawie 25 tys. nowych miejsc pracy. Samorządy zatrudniły ok. 15 tys. osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Prawie 2,5 tys. pracodawców skorzystało z refundacji na wyposażenie nowego stanowiska pracy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, z Funduszu Pracy mogą być finansowane m.in.: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pośrednictwo zawodowe, roboty publiczne i prace interwencyjne, jednorazowe dotacje na utworzenie własnej firmy. Pomoc finansową z Funduszu mogą otrzymać także pracodawcy tworzący nowe miejsca pracy i zatrudniający bezrobotnych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Bezrobocie w Czechach najwyższe od czterech lat