Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w samorządowe osoby prawne to główne zmiany, jakie wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

>>> Czytaj też: Rok 2009 w ekologii i ochronie środowiska

Dochody i zobowiązania

Wśród podstawowych zmian jest również likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których środkami będą dysponować odpowiednio starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast). Ustawa wprowadza usystematyzowanie katalogu celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które będą przeznaczane środki przekształconych narodowego oraz wojewódzkich funduszy. Określa też struktury przekształconych organów, ich zadania i kompetencje, a także zasady gospodarki finansowej.

>>> Czytaj też: Gminy wydadzą miliardy na ochronę środowiska

Nowelizacja ustawy zakłada ponadto uzupełnienie katalogu form dofinansowania celów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zastąpienie systemu subfunduszy w NFOŚiGW systemem zobowiązań wieloletnich. Od 1 stycznia 2010 r. dotychczasowe tytuły przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w dotychczasowych proporcjach – będą stanowiły dochody budżetów gmin i powiatów.

Finanse publiczne

>>> Czytaj też: Od Nowego Roku pieniądze na ekologię trafią do samorządów

Likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynika bezpośrednio z założeń reformy finansów publicznych opracowanej przez Ministerstwo Finansów. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. (weszła w życie 1 stycznia) o finansach publicznych, przewiduje funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych wyłącznie państwowych funduszy celowych pozbawionych osobowości prawnej. W toku prac rządowych uzgodniono, że reforma finansów publicznych w resorcie środowiska zostanie uregulowana w odrębnej ustawie.