Spółka ta może zadebiutować na GPW w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r., podano także, po wycofaniu z niej Kofoli.

Oznacza to, że obecna spółka-matka grupy Kofola - Kofola S.A. z siedzibą w Kutnie zostanie zastąpiona spółką Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie.

"Naszym celem jest, aby główna spółka holdingowa miała siedzibę w Czechach. Podjęte w ramach tego projektu czynności mają charakter prawny i administracyjny i nie wpływają na codzienną działalność spółki" - powiedział dyrektor finansowy grupy Daniel Buryš, cytowany w komunikacie.

"Obecnie zamiarem emitenta jest:

1. sprzedaż akcji Kofola CeskoSlovensko większościowym akcjonariuszom emitenta, to jest KSM Investment S.A., CED Group S.a.r.l., Panu Rene Musila i Panu Tomaszowi Jendřejek (uczestniczący akcjonariusze) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu emitenta; a następnie po tej sprzedaży

2. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; a następnie po dopuszczeniu do obrotu

3. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze wniesienia aportu przez uczestniczących akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji emitenta do Kofola CeskoSlovensko" - czytamy w komunikacie.

W wyniku ostatniego (trzeciego) opisanego powyżej kroku, "jeśli i kiedy zostanie on wykonany", Kofola CeskoSlovensko stanie się nową spółką holdingową grupy Kofola, zaś Kofola w przynajmniej 99,6% będzie własnością Kofola CeskoSlovensko.

"W następnym kroku Kofola CeskoSlovensko zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy emitenta, by następnie doprowadzić co wycofania akcji emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej.

W celu umożliwienia dopuszczenia do obrotu na praskiej giełdzie, Kofola CeskoSlovensko przygotowuje prospekt, który w najbliższym czasie zostanie złożony Czeskiemu Bankowi Narodowemu do zatwierdzenia.

"Emitent pragnie zwrócić uwagę na fakt, że zmiana będzie przeprowadzona w drodze transakcji prywatnych i tylko uczestniczący akcjonariusze będą w niej uczestniczyć; zmiana nie będzie się wiązać z ofertą akcji Kofola CeskoSlovensko skierowanej do innych inwestorów niż uczestniczący akcjonariusze" - napisano także.

Po wdrożeniu zmiany w strukturze kapitałowej, Kofola CeskoSlovensko może rozważyć przeprowadzenie oferty publicznej jej akcji i dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Na IPO może składać się zarówno emisja nowych akcji, jak i sprzedaż istniejących akcji Kofola CeskoSlovensko. IPO może obejmować ofertę publiczną w Czechach i w Polsce oraz ofertę prywatną w tych i innych krajach (zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych)" - czytamy w materiale.

Kofola zaznacza, że IPO zostanie przeprowadzone "jeśli i tylko wtedy", gdy wszystkie wymagane zgody, w tym zgody korporacyjne wymagane przez prawo zostaną uzyskane. Ponadto, przeprowadzenie IPO zależeć będzie od wystąpienia sprzyjających warunków rynkowych.

"Wstępny harmonogram transakcji przewiduje przeprowadzenie zmiany w październiku tego roku, zaś IPO w czwartym kwartale 2015 r. lub w pierwszym kwartale 2016 r." - zakończono w komunikacie.

Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.