AC SA 

AC SA odnotowało 28,62 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 25,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,17 mln zł wobec 30,41 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 166,73 mln zł w 2015 r. wobec 168,89 mln zł rok wcześniej. 

PKP Intercity 

Jacek Leonkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa PKP Intercity, a Magdalena Zajączkowska-Ejsymont – z funkcji członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. "Dzisiaj kończymy naszą współpracę z PKP Intercity. Okres ostatnich kilkunastu miesięcy w spółce, a więc okres, w którym mieliśmy ogromną przyjemność sprawować funkcję w zarządzie spółki, był czasem dużych zmian w PKP IC […] Podjęliśmy wiele inicjatyw, które miały na celu przede wszystkim odbudować zaufanie pasażerów i sprawić, by podróżowanie koleją między miastami stało się szybkie, wygodne i jak najbardziej dostępne dla jak największej liczby naszych klientów" – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Leonkiewicza i Zajączkowską-Ejsymont. 

PKP Intercity odnotowało wstępnie wynik EBITDA w wysokości ok. 300 mln zł, co oznacza najwyższą wartość w historii spółki. Przychody ze sprzedaży usług przejazdowych wyniosły 1,54 mld zł, podała spółka. >>>>  

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia odnotował 2 883,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 132,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Taurona Polska Energia zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 175,25 mln zł z kapitału zapasowego w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Tauron Polska Energia liczy, że elektrociepłownia w Stalowej Woli zostanie ukończona najpóźniej do 2018 r., pomimo trudności z realizacją inwestycji, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. "Będziemy dokładali wszelkich starań aby ta inwestycja była dokończona jak najszybciej. Trudno jest teraz określić termin, ale to najpóźniej rok 2018 - mam nadzieję, że nie później" - powiedział Nowakowski podczas konferencji prasowej. Na obecnym etapie kluczowym zadaniem jest znalezienie wykonawcy, który dokończy budowę elektrociepłowni. Dodatkowe opóźnienie w tej kwestii może wynikać z konieczności zastosowania procedury zamówień publicznych.

Nakłady inwestycyjne Taurona Polska Energia mogą być w 2016 r. niższe niż zaplanowano w strategii, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. "Na razie zakładamy ten poziom, który był przypisany dla tego roku w dotychczasowej strategii, ale może będzie on niższy" - powiedział Nowakowski dziennikarzom. Wcześniej w czasie konferencji prasowej prezes wskazywał, że spółka będzie kontynuowała program inwestycyjny, ale musi także utrzymać kowenanty pod kontrolą. "Będziemy musieli dokonać pewnych cięć po tej stronie i nad tym pracujemy" - powiedział.

Enea 

Grupa kapitałowa Enea wypracowała w 2015 roku przychody na poziomie ok. 9,85 mld zł, EBITDA na poziomie 2,13 mld zł oraz stratę netto na poziomie 398,88 mln zł, podała spółka. >>>>  

Grupa LW Bogdanka 

Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w 2015 roku 1,88 mld zł przychodów, 686,3 mln zł EBITDA oraz 279,63 mln zł straty netto według niezaudytowanych wyników, podała spółka. >>>>  

PEManagers  

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 50,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 36,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

P.A. Nova  

P.A. Nova odnotowała 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Benefit Systems  

Benefit Systems odnotował 49,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 38,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Immofinanz, Buwog 

Immofinanz sprzedał 10 mln akcji Buwog, stanowiących ok. 10% kapitału, po 17,1 euro za akcję, podała spółka. "Przyniosło to całkowite wpływy brutto dla Immofinanz w wysokości około 171 mln euro" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji powinno nastąpić 14 marca. Po dokonaniu rozliczenia Immofinanz będzie posiadał ok. 28,5 mln akcji Buwog, podano także. Buwog jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma ma siedzibę w Wiedniu. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2014 r.

Mirbud  

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Europejska Grupa Zakupowa złożyła do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o upadłość Mirbudu obejmującą likwidację majątku. Mirbud uważa wniosek za bezzasadny, podała spółka. >>>> 

Mirbud podpisał list intencyjny z PDC Industrial Center 43 (PDC), który potwierdza wybór spółki na generalnego wykonawcę magazynu na terenie Panattoni Park Bydgoszcz za 16,62 mln zł, podał Mirbud. >>>> 

Oferta Mirbudu, o wartości 35,53 mln zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę Liceum Ogólnokształcącego NR V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, poinformowała spółka. "Oferta złożona przez Mirbud otrzymała najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru ofert" - czytamy w komunikacie. W związku z procedurą określoną przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, podano także.

EGB Investments 

EGB Investments podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AH (1/2016) o wartości do 3 mln zł, podała spółka. "Jednocześnie zarząd EGB Investments S.A. wskazuje, iż wartość wszystkich wyemitowanych, a nie wykupionych przez spółkę obligacji nie może przekroczyć wartości programu emisji obligacji, czyli 80 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ferro  

Ferro odnotowało 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Fortuna Entertainment Group 

Fortuna Entertainment Group wypracowała 19,5 mln euro zysku netto w 2015 r., według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych, co oznacza wzrost o 22,5% r/r, podała spółka. >>>>  

CD Projekt 

CD Projekt odnotował 342,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd CD Projektu zawnioskował do akcjonariuszy o przeznaczenie części zysku za 2015 r., wynoszącego 336,2 mln zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych, a części - na nabycie przez spółkę akcji własnych, podała spółka. >>>>  

Vivid Games 

Vivid Games odnotował 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,02 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,32 mln zł w 2015 r. wobec 13,69 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 46,95 mln zł wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej.

SMT  

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki SMT wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych wszystkich serii w celu ich umorzenia, podała spółka. Spółka ma przeznaczyć na ten cel co najmniej 66 mln zł. "Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych spółki do dnia 30 czerwca 2016 r. Łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być niższa 66 000 000 zł" - czytamy w uchwałach NWZ. Cena za jedna akcję, po której spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż 28,90 zł i nie niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podano także. 

Dom Development 

Dom Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w V etapie osiedla Żoliborz Artystyczny, zwanym kolonią Zofii Nasierowskiej. Na terenie kolonii powstanie budynek liczący 117 lokali, które będą gotowe do przekazania mieszkańcom w III kwartale 2017, poinformowała spółka. "Najmniejsze lokum w nowo wprowadzanym etapie inwestycji to mieszkanie dwupokojowe o wielkości 36 m2, największe natomiast zajmuje powierzchnię 90 m2 i oferuje cztery pokoje. Średnia cena za m2 kształtuje się na poziomie 6900 zł" - czytamy w komunikacie. Docelowo na terenie Żoliborza Artystycznego znajdzie się ok. 1700 lokali, inwestycja została rozpoczęta w maju 2013 roku. Zakończenie budowy osiedla planowane jest do 2019 roku, podano w komunikacie.

Amica 

Amica Wronki planuje 2,5-2,6 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2016 r. wobec 2,09 mld zł w ub.r., poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. >>>> 

Kruk 

Zarząd Kruka zdecydował o emisji obligacji serii AB1 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka. "Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 650 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej" - czytamy w komunikacie. Będą one oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR 3M, powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 pkt proc.

Polwax

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o przeznaczeniu 10,77 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,06 zł na akcję, wynika z projektów uchwał za zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 12 kwietnia. Dzień prawa do dywidendy ma zostać ustalony na 22 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy - na 6 maja br.

TelForceOne 

Zarząd TelForceOne podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, który wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 w kwocie brutto 6 mln zł, podała spółka.  >>>>  

Solar Company 

Solar Company S.A. osiągnął skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,7 mln zł w lutym, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za luty 2015 r. wyniosły 11,4 mln zł. Sprzedaż w salonach własnych, w tym w outletach, wyniosła 6,8 mln zł, podano w komunikacie.