"Dla bazowego wariantu kursów walut (wariant A) obciążenia te są wysokie oraz dla poszczególnych scenariuszy wynoszą: 56,2 mld zł (scenariusz 1); 67,2 mld zł (scenariusz 2); 44,6 mld zł (scenariusz 3); 66,9 mld zł (scenariusz 4)"- podano w komunikacie.

"Za najbardziej prawdopodobny przyjęto scenariusz 4, dla którego banki określały udział restrukturyzacji zgodnych ze scenariuszami 1- 3 w zależności od charakterystyk portfeli kredytowych w tych bankach" - dodano. Scenariusz 4 zakłada, że restrukturyzacja odbędzie się według wariantów najbardziej korzystnych z punktu widzenia klienta. Jest to zarazem scenariusz najbardziej dla banków dotkliwy pod względem wartości umorzeń.

KNF szacuje, że wartość zwrotu z tytułu spreadów dla wszystkich banków może wynieść 15,2 mld zł, przy czym 12,1 mld zł to zwrot z tytułu kredytów aktualnie znajdujących się w bilansie banku.

Prognozowany współczynnik wypłacalności obniży się znacząco wobec planowanych na 2016 r. 16,31 proc. i wyniesie: 11,82 proc. (scenariusz 1); 10,48 proc. (scenariusz 2); 12,63 proc. (scenariusz 3); 10,56 proc. (scenariusz 4).

"Obciążenie banków w przypadku scenariusza 4 jest wysokie – jego poziom sięga sześciokrotności wyniku finansowego netto, przewidywanego przez banki na rok 2016" - podał KNF.

>>> Czytaj też: Koniec pieniędzy w MdM na ten rok. BGK wstrzymuje nabór wniosków

W ocenie KNF w przypadku realizacji tego scenariusza, w najtrudniejszej sytuacji znajduje się grupa z drugiej pod względem wielkości piątki banków.

"Wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy (wariant 4A) spowoduje powstanie straty finansowej w 15 bankach (w tym w trzech krajowych). Łączny ujemny wynik tych podmiotów wyniesie 58,4 mld zł (w tym dla krajowych 21,8 mld zł). Przy założeniu realizacji przez te banki planów postępowania naprawczego, banki te nie będą odprowadzały tzw. podatku bankowego. W wymiarze rocznym spowoduje to pomniejszenie wpływów budżetowych z tego tytułu o 2,8 mld zł" - napisano w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego.

W oszacowaniu kosztów dla banków KNF uwzględnił dwa warianty. Wariant A zakłada stały kurs wymiany złotego na waluty obce równy kursowi z 31 grudnia 2015 roku oraz stałą stawkę oprocentowania równy stawce z 31 grudnia 2015 roku. Dla Wariantu A całkowite obciążenie banków w 2016 r. z tytułu spreadu i restrukturyzacji kredytów wynosi 66,9 mld zł.

Wariant B stanowi istotny stress test dla procesu restrukturyzacji. Odnosi się on do sytuacji wzrostu kursów walut w relacji do złotego o 25 proc.

Dokonane wyliczenia wskazują, że obciążenia w wariancie B (wzrost kursów o 25 proc.), w zależności od scenariusza będą wynosić: 94,3 mld zł (scenariusz 1); 107,2 mld zł (scenariusz 2); 74,2 mld zł (scenariusz 3); 103,4 mld zł (scenariusz 4).

W wariancie B, w scenariuszu 4, wskazanym przez banki za najbardziej prawdopodobny, w przypadku wzrostu kursów walut, łączne obciążenia banków wzrastają do kwoty 103,4 mld zł. Stanowi to ok. 2/3 posiadanych przez sektor zasobów funduszy własnych.

W przypadku spełnienia się tego wariantu do 12 zwiększa się liczba banków, w których wskutek restrukturyzacji obniżenie funduszy własnych jest wyższe niż 50 proc. Banki te posiadają 45 proc. depozytów sektora niefinansowego oraz 46 proc. środków gwarantowanych w sektorze bankowym.

Banki, które uczestniczyły w ankiecie KNF, miały oszacować wpływ ustawy na swój wynik finansowy oraz pozycję kapitałową według czterech scenariuszy.

"Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że przyjęta przez autorów projektu koncepcja prowadzi do silnego uprzywilejowania większości kredytobiorców walutowych z lat 2007-2008" - napisano w raporcie KNF. Tym samym największe koszty z tytułu restrukturyzacji poniosą te banki, które aktywnie udzielały kredytów w CHF w latach 2007-2008, lub które nabyły inne banki posiadające portfele kredytowe z dużą liczbą mieszkaniowych kredytów walutowych udzielonych w latach 2007-2008.

"Jak pokazano przy prezentacji wyników obciążeń banków z tytułu restrukturyzacji kredytów, zagrożenie dalszej działalności dotyczy 5 banków w przypadku utrzymania kursów walutowych na poziomie z 31.12.2015 r. oraz 6 banków przy wzroście kursu walut obcych o 25 proc. w relacji do kursu z końca grudnia 2015 r. W konsekwencji zagrożone stają się depozyty klientów sektora niefinansowego znajdujące się w bankach zagrożonych likwidacją" - napisano w raporcie KNF.

W ocenie KNF, skutki finansowe ustawy frankowej mogą zachwiać stabilnością banków i prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy.

W połowie stycznia Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt ustawy dotyczący kredytów walutowych, który zakłada trzy mechanizmy restrukturyzacji kredytów. Został on wysłany do KNF, która miała określić skutki finansowe tej regulacji.

Komisja Nadzoru Finansowego w lutym wysłała do banków ankiety dotyczące skutków prezydenckiego projektu ustawy. Badanie ankietowe objęło 58 banków i oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych, tj. wszystkie banki posiadające w bilansie (według stanu na koniec listopada 2015 r.) należności walutowe od podmiotów niefinansowych. Banki posiadające portfele kredytów/pożyczek podlegających ustawie mają znaczny udział w zagregowanych aktywach i kapitałach polskiego sektora bankowego: 88 proc. sumy bilansowej sektora i 90 proc. funduszy własnych sektora.

W opublikowanym przez NBP raporcie o stabilności systemu finansowego bank centralny wyliczył, że bezpośredni koszt zwrotu spreadów walutowych i przeliczenia kapitału wszystkich kredytów po tzw. "sprawiedliwym kursie waluty obcej" może sięgnąć 44 mld zł (NBP założył jednorazowe ujęcie w wyniku finansowym straty wynikającej z przeliczenia kapitału kredytowego). NBP podał, że biorąc pod uwagę szacunek kosztów restrukturyzacji, około 70 proc. sektora bankowego może zanotować stratę.

Wyliczenia Komisji Nadzoru Finansowego są podstawą do dalszych rozmów na temat ostatecznego kształtu ustawy o kredytach walutowych - poinformowała Kancelaria Prezydenta w oświadczeniu. Dla kancelarii priorytetem jest pomoc kredytobiorcom, przy zachowaniu stabilności finansowej państwa i sektora bankowego.

"Kancelaria Prezydenta RP uznaje wyliczenia Komisji za podstawę do dalszych rozmów na temat ostatecznego kształtu regulacji. Jednocześnie Kancelaria czeka na odpowiedź KNF na drugie pismo KPRP, dotyczące informacji o portfelach kredytów hipotecznych i sytuacji banków" - napisano w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta zamieszczonym na jej stronie internetowej.

Dla Kancelarii priorytetem jest pomoc kredytobiorcom, przy zachowaniu stabilności finansowej państwa i sektora bankowego.

>>> Czytaj też: Skutki podatku bankowego? Spadła akcja kredytowa w Polsce [WYKRES]