"Przedłużający się czas realizacji ugody zawartej w 2014 r. spowodowany był długotrwałym procesem sporządzania przez syndyka listy wierzytelności, a następnie ogólnego planu podziału środków uzyskanych z likwidacji masy upadłościowej Reliz i jego uprawomocnienia się. W związku ze spełnieniem w 2015 r. warunków przedmiotowej ugody przychody z tytułu przeniesienia cedowanej na rzecz BZ WBK S.A. wierzytelności w ww. kwocie zostały przez emitenta ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015. Aktualny wpływ środków pieniężnych będzie miał natomiast swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych bieżącego okresu" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)