"Zgodnie z ustaleniami eTravel zamierza nabyć, a udziałowcy spółki sprzedać, 100% udziałów w spółce za kwotę 14 mln zł, po spełnieniu warunków zawieszających oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku dodatkowych badań spółki. eTravel i udziałowcy ustalili termin podpisania umowy określającej warunki sprzedaży udziałów w spółce na 30 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Strony uzgodniły, że umowa będzie zawierać zapisy zobowiązujące do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce po spełnieniu następujących warunków zawieszających:

1. Uzyskanie przez eTravel decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu udziałów w spółce albo (i) upływ terminu przewidzianego w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów na wydanie takiej decyzji albo (ii) wydanie przez prezesa UOKiK, z powodu braku obowiązku dokonania zgłoszenia, postanowienia w przedmiocie zwrotu zgłoszenia koncentracji lub decyzji o umorzeniu postępowania;

2. Przeprowadzenie przez eTravel i spółkę działań, których celem jest zwolnienie obciążeń majątku należącego do podmiotów powiązanych ze spółką, będącego przedmiotem zabezpieczeń kredytów bankowych i gwarancji bankowych udzielonych spółce, podano również.

"Ponadto eTravel może odstąpić od umowy na wypadek negatywnego wyniku dodatkowego badania due diligence spółki. Celem nabycia spółki przez eTravel jest konsolidacja rynku" - czytamy dalej.

Netmedia działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich systemach informatycznych. Podstawą działań jest internet. Działania Grupy skoncentrowane są na rynku usług turystycznych. Spółka angażuje się również w inne wzrostowe rynki takie jak: nieruchomości, inwestycje alternatywne, usługi lokalizacyjne i usługi finansowe.

(ISBnews)