Najważniejsze zmiany zakładają, że:

- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie mogła zlecić ponowne badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności we wszystkich podmiotach prowadzących działalność depozytowo-kredytową. W praktyce rozwiązanie to obejmie sektory: bankowy i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

- rozszerzono katalog przesłanek, na podstawie których KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, również spółdzielczym. Obecnie mogą wystąpić np. takie przesłanki, jak nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego i nieskuteczność jego realizacji. Po zmianach katalog przesłanek zostanie uzupełniony o dwie kolejne. W efekcie KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, w tym spółdzielczym, także w sytuacji: 1) wystąpienia groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz 2) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów w prowadzonej działalności;

- przewidziano możliwość alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - w zależności od skali prowadzonej działalności;

- zobowiązano przewodniczącego KNF do przekazywania informacji, w tym chronionych - na żądanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK), w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o NIK, podano w komunikacie.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów regulujących wynagrodzenia członków KNF za nadzorowanie rynku finansowego, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r., podano również.

>>> Czytaj też: Szefowie dyplomacji Berlina i Paryża chcą superpaństwa zamiast UE