"Obligacje wszystkich przedmiotowych serii są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu odpowiednio: seria AN12 – w dniu 2 sierpnia 2017 r.; seria AN24 – w dniu 2 sierpnia 2018 r.; seria DC12 – w dniu 1 sierpnia 2017 r. Obligacje mają formę dokumentu. Obligacje żadnej z w/w serii nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A." - czytamy w komunikacie.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)