Wynik z tytułu odsetek wyniósł 326,03 mln zł wobec 284,67 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 24,43 mln zł wobec 89,03 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki II kwartału były obciążone kosztami podatku bankowego w wysokości 0,2 mln zł, związanymi z dokonaną korektą podstawy opodatkowania tym podatkiem za okres luty i marzec br. Łączny wpływ podatku od instytucji finansowych na wyniki I półrocza 2016 roku wyniósł 38,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

W I poł. 2016 r. bank miał 17,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 198,59 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półr. 2016 roku Getin Noble Bank przeprowadził transakcję sprzedaży 50,72% posiadanych udziałów w spółce Getin Leasing. Wynik netto grupy z tego tytułu wyniósł 39,7 mln zł.

Wynik finansowy grupy obciążony został w I półr. udziałem w ujemnym wyniku jednostki stowarzyszonej (Open Finance) w kwocie 17,9 mln zł oraz dodatkowo utworzonym odpisem w kwocie 7,5 mln na inwestycję w ten podmiot.

W I półr. grupa zapłaciła podatek od niektórych instytucji finansowych w kwocie 38,3 mln zł.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w kwocie 289,3 mln zł były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 94 mln zł.

"W I półroczu 2015 roku bank zrealizował transakcje sprzedaży portfeli kredytowych, co wpłynęło na korzystniejszy poziom wyniku na odpisach w porównaniu do I półrocza 2016 roku; w II kwartale br. przyrost odpisów w rachunku zysków i strat był niższy niż w I kwartale br. o 25 mln zł" - podano także.

Koszty działania grupy wyniosły 438,9 mln zł i obniżyły się o 49,4 mln zł, tj. o 10,1% w skali roku. Bank podał, że obniżenie kosztów działania jest efektem wdrożonych w ramach programu trwałej poprawy rentowności działań optymalizacji kosztów.

Aktywa razem banku wyniosły 70,09 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 70,76 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 144,3 mln zł wobec 162,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że w II kw. prowadził działania ukierunkowane na sukcesywne wdrażanie założeń ujętych w strategii, w tym przede wszystkim kontynuował program wzmocnienia pozycji kapitałowej banku zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w efekcie czego z nadwyżką osiągnął wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami KNF.

Łączny współczynnik kapitałowy na poziomie skonsolidowanym wyniósł 15,61%, a na poziomie jednostkowym 15,64%, zaś współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł odpowiednio 12,26% i 12,27% na koniec czerwca br.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)