Ostatnie spekulacje wokół Deutsche Bank AG nie mają podstaw w ocenie fundamentalnej. Pamiętajmy, iż Grupa dokonała na przestrzeni ostatnich lat szereg zmian strukturalnych, które spowodowały, iż jest obecnie znacznie bezpieczniejsza i silniejsza niż przed kryzysem finansowym. Od 2007 roku Deutsche Bank AG niemal podwoił kapitał akcyjny oraz ponad trzykrotnie zwiększył rezerwy płynnościowe, które obecnie wynoszą aż 223 miliardy euro. Równocześnie aż o 50% obniżony został wskaźnik Value at Risk / VaR, który stanowi główny miernik ryzyka rynkowego. Ostatnie stress testy Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) potwierdziły, iż Deutsche Bank posiada najniższy poziom spadku wartości kredytów spośród wszystkich międzynarodowych banków europejskich, także w scenariuszu warunków skrajnych.

Kurs akcji Deutsche Bank odzwierciedla szereg niepewności dotyczących środowiska makroekonomicznego, stóp procentowych i konsekwencji głosowania za „Brexitem”, lecz także czynników dotyczących samego Deutsche Bank AG, takich jak sprawy sądowe. Jednak warto zauważyć, że obecna stabilizacja, a wręcz wzrosty notowań akcji Deutsche Bank AG potwierdzają, iż ostatnie spadki wycen były wynikiem niepopartych analizą informacji.

W omawianej przez media sprawie dotyczącej RMBS (papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych) należy podkreślić, iż Departament Sprawiedliwości USA nie nałożył na Deutsche Bank kary w wysokości 14 miliardów dolarów, a jedynie wyznaczył poziom wyjściowy ugody i obecnie oczekuje na propozycję zwrotną banku. Jest to normalna procedura, w ramach której Departament Sprawiedliwości proponuje kwotę ugody do negocjacji, która w ostatecznym rozrachunku - w zdecydowanej większości przypadków - jest znacznie niższa. Dlatego Grupa DB ogłosiła, iż zaproponowany przez Departament Sprawiedliwości poziom nie będzie zaakceptowany, a prowadzone w najbliższych miesiącach negocjacje będą miały na celu uzgodnienie ugody w wysokości analogicznej dla tych przyjętych w przypadkach innych banków działających na rynku amerykańskim i objętych podobnym postępowaniem, które były znacząco niższe - przy założeniu konkretnych poziomów emisji ww. papierów wartościowych..

Obecnie Deutsche Bank AG nie ma planów w zakresie podnoszenia kapitałów. Współczynnik kapitału podstawowego (CET1) wyniósł na koniec drugiego kwartału 10,8%. Spodziewany jest jego wzrost o około 40 punktów bazowych wraz z zakończeniem sprzedaży posiadanych przez DB udziałów w Hua Xia Bank, co ma mieć miejsce w drugim półroczu. Z uwzględnieniem przepisów przejściowych, współczynnik CET 1 Deutsche Bank AG wynosi 12,1%, to jest około 140 punktów bazowych powyżej wymagań regulacyjnych.

Co ważne, pomimo niskich stóp procentowych i trudnego środowiska, w pierwszej połowie 2016 roku Deutsche Bank AG odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 mld EUR. Bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych, takich jak koszty restrukturyzacji, zysk wyniósłby 1,9 mld EUR, co pokazuje siłę operacyjną Deutsche Bank.

Podsumowując, od czasu ostatniego kryzysu finansowego Deutsche Bank AG:

· niemal podwoił kapitały własne podnosząc wskaźnik kapitału podstawowego Tier1 do 10,8% po pierwszej połowie 2016 roku. Oznacza to, że pod względem kapitałowym Deutsche Bank AG przekracza wymogi regulacyjne;
· zmniejszył bilans o blisko 500 miliardów euro obniżając aktywa handlowe o ponad połowę poprawiając równolegle wskaźnik dźwigni;
· zmniejszył stan aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością o ponad 80% (od momentu utworzenia dedykowanej jednostki obejmującej aktywa niezwiązane z działalnością podstawową) i obniżył poziom tzw. trudnych do wyceny aktywów (Level 3) o około dwie trzecie;
· ograniczył ryzyko rynkowe do historycznie najniższych poziomów, a koszty ryzyka kredytowego wynoszące około 30 punktów bazowych średniej wartości kredytów w 2015 roku znajdują się poniżej wskaźników rynkowych grupy rówieśniczych instytucji finansowych;
· zwiększył rezerwy płynności do poziomu ponad 220 miliardów euro, znacznie przekraczającego sugerowany przez organy nadzoru regulacyjnego poziom dla scenariusza "warunków skrajnych"; warto podkreślić, że rezerwy płynnościowe pozostały stabilne w czasie zawirowań na rynku w pierwszym kwartale bieżącego roku;

Ponadto należy podkreślić, że:

· Deutsche Bank AG posiada stabilną bazę finansowania; ponad 70 procent funduszy pochodzi z najbardziej stabilnych źródeł finansowania, w tym z depozytów Klientów;
· ogólna chłonność straty (Total Loss Absorbing Capacity „TLAC”) wynosi 118 miliardów euro, co zapewnia zarówno kontrahentom, jak i deponentom wysoki poziom ochrony, a zatem nie ma potrzeby nowej emisji w celu spełnienia wymagań TLAC.

Deutsche Bank AG jest bankiem stabilnym i bezpiecznym; kwestia podwyższenia kapitału nie jest obecnie przedmiotem dyskusji, ponieważ Grupa DB spełnia w tym zakresie wszystkie wymogi regulacyjne. Także kwestia ewentualnej pomocy publicznej nie jest przedmiotem rozmów: Deutsche Bank jest w stanie sprostać wyzwaniom we własnym zakresie.

Dla Klientów w Polsce istotny jest także fakt, iż Deutsche Bank Polska prowadzi działalność jako niezależny, licencjonowany podmiot, działający zgodnie z polskim prawem. Wyniki Deutsche Bank Polska odzwierciedlają bardzo dobrą, stabilną sytuację finansową naszego Banku w Polsce. Według sprawozdawczości lokalnej zysk brutto Deutsche Bank Polska na koniec I połowy roku 2016 wyniósł 118 mln zł. Jednocześnie wynik na działalności bankowej wyniósł 597 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła poziom 39,041 mld zł, a fundusze własne Banku na koniec czerwca br. przekroczyły 5,44 mld zł. Nasz współczynnik wypłacalności na dzień 30.06.2016 r. był bardzo wysoki i wyniósł 19,46%. Bank jest więc w pełni bezpieczny i nie ma żadnych powodów dla Klientów do niepokoju.