"Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 373,7 mln zł. Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 459,7 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania to nie dłużej niż 34 miesiące od dnia podpisania umowy, przy czym zgodnie z ofertą złożoną przez konsorcjum zadanie zostanie wykonane w terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

Kryteria oceny ofert stanowią całkowita cena brutto - waga: 80%, termin realizacji - waga: 10%, okres gwarancji - waga: 10%.

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez konsorcjum jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do terminu realizacji i okresu gwarancji oferta złożona przez konsorcjum jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu" – czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)