Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się we wrześniu wzrostu produkcji rdr o 3,5 proc., zaś mdm wzrostu o 10,9 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 3,3 proc., a mdm spadła o 0,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i wrześniu:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3,2 10,4 7,5 3,3
górnictwo i wydobywanie 7,5 19,6 -2,8 8,1
przetwórstwo przemysłowe 4,1 10,5 9,4 3,3
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -11,6 6,7 -9,4 0,4
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,9 1,2 5,4 2,8
PRODUKCJA BUDOWLANA -15,3 18,7 -20,5 -2,8

Wzrost produkcji w 26 działach przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu w ujęciu rok do roku odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu - podał w środę GUS.

GUS podał w środę, że produkcja sprzedana przemysłu była we wrześniu o 3,2 proc. wyższa niż przed rokiem i o 10,4 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem tego roku.

"W stosunku do września ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,3 proc. (wobec spadku o 6,1 proc. przed rokiem), w produkcji wyrobów tekstylnych – o 16,3 proc., mebli – o 14,0 proc., maszyn i urządzeń – o 12,2 proc., wyrobów z metali – o 9,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,8 proc., artykułów spożywczych – o 6,5 proc." - napisano w komunikacie GUS.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,6 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,2 proc. oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,1 proc." - dodano.

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu niższa o 15,3 proc. niż przed rokiem i o 18,7 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem tego roku.

"W stosunku do września ubiegłego roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 22,5 proc., w jednostkach w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,1 proc., a w specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 8,6 proc." - napisano.

"W porównaniu z sierpniem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 27,4 proc., w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,1 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 14,0 proc." - napisano.