"Kolejny kwartał odnotowano sygnały pogorszenia kondycji ankietowanych przedsiębiorstw. Ogólny obraz koniunktury pozostał mimo to dobry, a prognozy sugerują, że taka sytuacja powinna się utrzymać również w IV kw. br. Coraz mniej optymistycznie przedsiębiorstwa oceniają jednak swoje możliwości rozwoju w 2017 r. – oczekiwania o dłuższym horyzoncie pozostają wyraźnie obniżone względem poprzednich lat" - napisano w raporcie NBP.

Z raportu wynika, że sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu ponownie uległa pogorszeniu.

"Wskaźnik surowy BOSE (stanowi różnicę sald odsetka firm w bardzo dobrej i dobrej sytuacji oraz odsetka firm w słabej, złej i bardzo złej sytuacji) spadł o 1,6 pp. kdk, zaś wskaźnik BOSE po korekcie sezonowej o 2,5 pp., oba wskaźniki osiągnęły wartość niższą niż przed rokiem, choć nadal powyżej swojej średniej długookresowej" - napisano.

NBP podaje, że źródłem pogorszenia nastrojów wśród ankietowanych firm mogą być rosnące trudności związane ze zmieniającymi się przepisami i rosnącymi oczekiwaniami fiskalnymi.

"Odsetek firm odczuwających tego typu problemy rośnie w ostatnich kwartałach" - napisano.

NIEPEWNOŚĆ

W raporcie wskazano, że utrzymały się podwyższone oceny niepewności.

"Problem ten powiązany jest obecnie głównie ze zmianami otoczenia prawnego firm oraz obawami co do utrzymania wielkości sprzedaży, w tym zwłaszcza ze spadkiem popytu związanego z dużymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez jednostki samorządowe i państwowe. Wysoka niepewność ma negatywne przełożenie na decyzje strategiczne firm, w tym dotyczące rozpoczęcia nowych inwestycji i zwiększenia zatrudnienia" - napisano.

PROGNOZY

Według raportu NBP respondenci oczekują niewielkiej poprawy swojej sytuacji w IV kw. (wskaźnik WPSE pozbawiony wahań sezonowych na IV kw. wzrósł o 3,3 pp. kdk i przyjął wartość o 0,5 pp. wyższą niż przed rokiem, nadal jednak poniżej średniej długookresowej).

"Poprawa oczekiwań ma miejsce po dwóch latach ciągłego pogarszania się nastrojów firm i towarzyszy jej wzrost optymizmu prognoz popytu. Wydaje się jednak że sami ankietowani nie przypuszczają, żeby poprawa ta miała charakter trwały, prognozy o horyzoncie rocznym pokazują bowiem nadal obniżony optymizm (jedna na cztery firmy, spośród oczekujących poprawy w IV kw., nie spodziewa się poprawy w dłuższym okresie)" - napisano. (PAP)