UKNF jest za zakazem wynagrodzenia pośredników kredytowych przez banki


Warszawa, 01.02.2017 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) chce wprowadzenia zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców, tj. banki. Zmiana ta pozwoli budować bezpieczne portfele kredytów hipotecznych oraz ograniczy możliwość wystąpienia w Polsce negatywnych zjawisk o charakterze systemowym, ocenia UKNF.
W stanowisku UKNF w sprawie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców przewidzianego w projekcie ustawy o kredycie konsumenckim oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami podkreślono, że jednym z celów regulacyjnych jest zapewnienie wysokiej jakości portfeli kredytów hipotecznych budowanych przez banki, co leży w interesie wszystkich uczestników rynku.
"Mając powyższe na uwadze, jak również w celu ograniczenia możliwości wystąpienia w Polsce negatywnych zjawisk o charakterze systemowym, UKNF już na wczesnym etapie prac legislacyjnych nad projektem ustawy postulował wprowadzenie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców" - czytamy w stanowisku.
Urząd podkreślił, iż Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 8 grudnia 2016 r., przychylając się do argumentacji przedstawionej przez UKNF, rekomendował Radzie Ministrów wprowadzenie tego zakazu do projektu, podano także.
UKNF przypomina, że wynagrodzenie jest obecnie wypłacane pośrednikowi przez bank, co nie oznacza, że kredyt wzięty bezpośrednio w banku jest dla klienta tańszy. Obecnie klient ponosi takie same koszty skorzystania z usługi kredytowej bez względu na to, czy zaciąga kredyt bezpośrednio w banku czy przy udziale pośrednika.
"W obecnym modelu wynagradzania pośredników, kredytodawcy wliczają w koszty kredytu koszty związane z pozyskaniem kredytobiorcy przez pośrednika. Bank wypłaca pośrednikowi prowizję z tytułu wykonania czynności pośrednictwa, które w tej części zastępują pracę pracownika bankowego w oddziale.W związku z powyższym, kredytobiorcy, nie wprost, ale pośrednio, są obarczeni kosztem pośrednictwa. Dlatego też - po zmianie modelu na taki, w którym pośrednik będzie wynagradzany przez kredytobiorcę - kredytodawcy adekwatnie powinni obniżyć koszty kredytu" - czytamy dalej.
Według UKNF, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że proponowane w nowelizacji podejście wyeliminuje pośredników z rynku - pośrednicy nie oferują swych usług bowiem wyłącznie w obszarze kredytu hipotecznego, ale i wykonują inne usługi.
"Z danych pochodzących z prezentowanego przez podmioty działające na rynku pośrednictwa hipotecznego raportu przygotowanego przez PwC wynika, że przychody pośredników z tytułu tego rodzaju działalności w ujęciu przeciętnym nie są wysokie (około 35 tys. zł rocznie). Tym samym nie jest prawidłowa prezentowana teza, że nakłady kredytodawców na utrzymanie udziałów w rynku wzrosną" - czytamy także w stanowisku.
Komisja odniosła się także do stwierdzenia, że wprowadzenie bardziej restrykcyjnego rozwiązania krajowego może ograniczyć kredytobiorcom - szczególnie z mniejszych miejscowości - dostęp do usług profesjonalnego doradztwa, co doprowadzi do sytuacji, w której skorzystają oni z usług najbliższego banku - bez niezbędnej analizy ofert innych instytucji.
"Tymczasem należy przede wszystkim pamiętać, że jest to specyficzna umowa, wiążąca strony na wiele lat, w odniesieniu do której w pełni powinny być stosowane zasady odpowiedzialnego kredytowania, a dokonanie przez kredytobiorcę analizy oferty banków będzie prowadzić do wzrostu jego świadomości co do charakteru tego rodzaju umowy. Dodatkowo, zakładając, że w mniejszych miejscowościach klient ma ograniczony dostęp do banków, można przyjąć, że będzie on miał odpowiednio ograniczony dostęp do pośredników finansowych" - podkreślił Urząd.
W warunkach powszechności korzystania z internetu oraz portali internetowych, które umożliwiają porównywanie różnego rodzaju produktów, każdy kredytobiorca ma dostęp do oferty banków, a w razie braku kompetencji do wybrania odpowiedniej oferty, będzie mógł skorzystać z usługi pośrednika w najbliższej miejscowości (tak samo jak w przypadku najbliższego banku lub banku, którego jest klientem), podano także.
UKNF przypomina, że unijna Dyrektywa MCD (ustawa stanowi wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010) pozostawia sprawę zakazu wypłaty wynagrodzeń prowizyjnych pośredników w gestii krajów członkowskich.
"Ku przestrodze należy przywołać zjawisko hipotecznych kredytów walutowych, które w krótkim czasie od pojawienia się na rynku i dynamicznego ich rozwoju, wskutek czynników związanych z ryzykiem rynkowym, urosło do rangi kategorii niosącej ze sobą ryzyko systemowe. Odejście od podejścia proponowanego w obecnym brzmieniu projektu oznaczałoby brak wyciągania wniosków z negatywnych doświadczeń uzyskanych w innych obszarach rynku" - czytamy także w stanowisku.
(ISBnews)