Dokument przewiduje, że wojewodowie mają współdziałać poprzez podejmowanie działań wspierających m.in: rozwój żeglugi śródlądowej, realizację przedsięwzięć hydrotechnicznych na Wiśle (w tym budowę stopni wodnych), rozwój gospodarczy obszaru, rewitalizację stref nadrzecznych, ochronę przyrody, kultywowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, promocję przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.

Porozumienie podpisali wojewodowie: kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, mazowiecki Zdzisław Sipiera, pomorski Dariusz Drelich i warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Obecni byli wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek.

"Dziękuję za tę bardzo wspaniałą inicjatywę. Każda inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym przypadku rozwoju Dolnej Wisły, jest dla nas cenna. (...) W MGMiŻŚ pracujemy intensywnie nad włączeniem transportu wodnego do transportu w Polsce" - powiedział Materna.

Wiceszef MGMiŻŚ podkreślił, że "niedługo w Porcie Gdańskim będą prowadzone duże inwestycje i bez przywrócenia żeglowności Wisły, Gdańsk się zatłoczy. W Tczewie może powstać mały port filialny, który będzie elementem rozładowania transportu w Trójmieście".

Reklama

Materna zwrócił uwagę, że w zeszłym roku rząd przyjął założenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2030 r.), a przyjęta przez rząd w tym roku strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zawiera elementy dotyczące żeglugi śródlądowej. Pokreślił też znaczenie niedawno ratyfikowanego przez prezydenta porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Wiceminister Chwałek powiedział, że zawarte przez wojewodów porozumienie "to początek, który będzie stanowił wzór do naśladowania dla innych regionów, województw i wojewodów".

"Plan rządu jest taki, aby Odra i Wisła stały się żeglowne, abyśmy na tych głównych polskich rzekach mieli możliwość transportu. Z jednej strony jest to kwestia żeglowności, ale też musimy zwrócić uwagę na kwestie ochrony przeciwpowodziowej. (...) Pragnę podziękować wojewodom, że podjęli trud współpracy, za to, że podjęli tak ważną inicjatywę, pokazali, jak to należy robić. Taka jest rola wojewodów - przedstawicieli rządu w terenie" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Porozumienie czterech wojewodów przewiduje, że cele porozumienia będą realizowane poprzez wojewódzkie zespoły eksperckie, w skład których wejdą przedstawiciele legitymujący się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.

Do zadań zespołów będzie należeć m.in.: analiza i wybór najbardziej optymalnych, wspólnych działań wojewodów w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej, poszukiwanie rozwiązań technicznych i prawnych przyczyniających się do realizacji przedsięwzięć hydrotechnicznych, opracowanie strategii dotyczącej rewitalizacji stref nabrzeżnych i przygotowanie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji.

Według dokumentu współpraca wojewodów będzie polegała m.in. na uzgodnieniu działań i inicjatyw dotyczących rozwoju żeglugi śródlądowej w rejonie Dolnej Wisły, w tym rozwoju dróg wodnych E70 i E40.