Strata operacyjna wyniosła 0,44 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,04 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 167,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie 2017 r. wyniosły 122 783 tys. zł i stanowiły 74% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 44 256 tys. zł, tym samym udział eksportu wyniósł 26%" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto ze sprzedaży uzyskany przez grupę kapitałową za pierwszy kwartał 2017 r. wyniósł 10 841 tys. zł, z rentownością 6,5%. Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 11 685 tys. zł Grupa zanotowała stratę na sprzedaży na poziomie -847 tys. zł, z rentownością - 0,5%, podano także.

"Po uwzględnieniu wyników na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, na które miały wpływ przede wszystkim koszty obsługi gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz ujemna wycena instrumentów pochodnych, Grupa zamknęła pierwszy kwartał 2017 r. wynikiem brutto w wysokości -3 208 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany wynik netto oraz całkowite dochody netto ukształtowały się na poziomie -2 223 tys. zł z rentownością -1,3%, natomiast strata netto przynależna akcjonariuszom spółki oraz odpowiadające im całkowite dochody netto wyniosły -2 188 tys. zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 0,81 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)