Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gekoplastu zdecydują o przeznaczeniu 3,33 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,55 zł na akcję, wynika z projektów uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia, dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016 oraz podziału niepodzielonego zysku za lata ubiegłe, w następujący sposób:
- zysk netto za rok 2016 w kwocie 6 037 084,98 zł, przeznaczyć:
- na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 3 327 169,45 zł, tj. 0,55 zł na jedną akcję,
- na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 2 709 915,53 zł, z czego kwotę 250 000,00 zł, przeznaczyć na wypłatę nagród rocznych dla pracowników spółki według oceny i decyzji zarządu spółki.
- niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe w kwocie 525 508,47 zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.
Łączna liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 6 049 399 szt.
Na dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano 4 lipca.
Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach: I transza w kwocie 1 693 831,72 zł (tj. 0,28 zł na akcję) 21 lipca 2017 r., II transza w kwocie 1 633 337,73 zł (tj. 0,27 zł na akcję) 22 września 2017 r., wskazano także w projekcie uchwały.
Gekoplast za rok 2015 wypłacił 0,50 zł dywidendy na akcję, a za rok 2014 - 0,35 zł na akcję.
Spółka odnotowała 6,04 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej.
Gekoplast S.A. to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych. Jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2016 r.
(ISBnews)