Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,8 proc. do 1 mld 015,3 mln zł, a depozytów zwiększyła się o 8,0 proc. do 1 mld 007,9 mln zł - dodał GUS. Suma bilansowa, według urzędu, wzrosła w skali roku o 6,3 proc. i wyniosła 1 mld 729,2 mln zł.

GUS poinformował ponadto, że wynik działalności bankowej w okresie I-III 2017 r. zwiększył się o 3,8 proc. do 14,7 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 10,2 proc. do poziomu 10,1 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 4,4 proc. do 3,3 mld zł.

"Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z tytułu różnic kursowych netto powiększył się o 4,9 proc., osiągając wartość 1,0 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 14,0 proc. i wyniosły 0,3 mld zł." - głosi komunikat GUS.

Koszty działania banków, według urzędu, wzrosły o 9,6 proc. do 8,5 mld zł.

"Koszty pracownicze stanowiły 47,2 proc. tych kosztów, tj. 4,0 mld zł (wzrost o 1,9 proc.). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 17,6 proc. do 4,5 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - informuje komunikat.

Ponadto, według GUS, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 1,6 mld zł (o 5,2 proc. więcej niż w okresie I-III 2016 r.), z czego 99,4 proc. tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek.

"Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 0,7 proc. i wyniosła 0,7 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 26,8 proc. do poziomu 0,2 mld zł. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżył się o 46,2 proc. do 0,3 mld zł" - głosi komunikat. (PAP)