Braster

Braster ustalił cenę maksymalną jednej akcji w rozpoczynającej się ofercie publicznej do 3 mln akcji serii I na 16,5 zł, podała spółka. "Zarząd spółki w dniu 6 lipca 2017 r., po uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki, ustalił na potrzeby procesu budowania księgi popytu cenę maksymalną dla jednej akcji serii I spółki w wysokości 16,5 zł za 1 akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i budowa księgi popytu rozpoczną się 10 lipca i potrwają do odpowiednio 17 i 18 lipca. Okres składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ustalono na 19 do 21 lipca.

OT Logistics

OT Logistics podpisał ramową umowę o współpracy z chorwackim eksporterem drewna Exportdrvo, podała spółka. Umowa określa zakres procesów logistycznych, które OT Logistics będzie świadczyło na rzecz chorwackiego partnera. "Porozumienie ma na celu podniesienie jakości usług logistycznych świadczonych na rzecz Exportdrvo. OT Logistics, dzięki swemu doświadczeniu i know-how w eksporcie i imporcie towarów, zapewni chorwackiemu partnerowi najwyższy standard obsługi w porcie w Rijece" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank

Reklama

Zarząd Alior Banku wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji zwykłych o wartości do 250 mln zł. Bank planuje przeprowadzenie emisji w III kwartale br., ale zarówno termin jak i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji, podał Alior.

Paged

Mespila Investments Limited ogłosiła dzisiaj wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged niebędące w posiadaniu wzywającego oraz podmiotów od niego zależnych, tj. na 5 438 391 akcji stanowiących 35,1% akcji, poinformowała spółka. Proponowana cena za jedną akcję wynosi 57,63 zł. "Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywającego 100% własności spółki Paged w celu wycofania całej spółki z rynku publicznego i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Podmiotem nabywającym akcje jest Mespila BIS, która jest podmiotem zależnym od wzywającego i która posiada 42,4% akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Zapisy na sprzedaż akcji rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 25 sierpnia 2017 włącznie, podano także.

Morizon

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Morizon, zwołane na 3 sierpnia br., zdecyduje o zmianie firmy spółki na MZN Property Group, wynika z projektów uchwał na walne. "Spółka jest prowadzona pod firmą MZN Property Group Spółka Akcyjna" - czytamy w projektowanym brzmieniu statutu spółki. Celem zmiany jest ustrukturyzowanie działalności Grupy Kapitałowej w taki sposób, aby działalność portali nieruchomościowych była prowadzona pod firmą Morizon, zaś nowa firma emitenta obejmowała - poza wyżej wymienioną działalnością portali nieruchomościowych - również inne działalności, realizowane w ramach koncepcji OneStopShop rynku nieruchomości, wyjaśniono w komunikacie.

Kruk

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową Kruk w II kw. br. wyniosła 3 526 mln zł i była niższa o 41% w skali roku, zaś nakłady na zakupy portfeli wierzytelności sięgnęły 292 mln zł, co oznacza spadek o 56% r/r. Wzrosła natomiast - o 47% r/r/ do 338 mln zł wartość spłat z tytułu obsługi portfeli, podała spółka. Kruk poinformował także, że wartość nominalna wierzytelności nabytych grupę w I półroczu br. wyniosła 7 356 mln zł wobec 6 413 mln zł rok wcześniej (wzrost o 15%). Nakłady na wierzytelności wyniosły w 506 mln zł w I półr., co oznacza spadek o 31% w skali roku. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk wzrosła o 45% w skali roku do 647 mln zł w I półr. 2017 r.

Grupa Kruk przeznaczyła ponad 0,5 mld zł na inwestycje w portfele wierzytelności w I połowie 2017 r. Spłaty z portfeli własnych Kruka wzrosły w tym czasie o 45% r/r do 647 mln zł. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13,1% r/r do 3 191,8 mln zł w okresie od stycznia do czerwca 2017 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 9,6% r/r do 2 538,8 mln zł od stycznia do czerwca br.. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 9,8% r/r do 1 828,6 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż w tym okresie o 20,4% r/r, osiągając przychody w wysokości 1181,4 mln zł.

Soho Development

Soho Development nie zaakceptowało złożonych przez potencjalnego nabywcę spółek Recycling Park i Recycling Park Kamionka propozycji dotyczących zmiany harmonogramu transakcji, zmiany zasad jej negocjowania, zawarcia aneksu do listu intencyjnego i realizacji transakcji w zmienionej strukturze w stosunku pierwotnie ustalonej, w związku z czym list intencyjny wygasł, podało Soho. "Wobec braku potwierdzenia przez nabywcę zamiaru realizacji transakcji na zasadach opisanych w liście intencyjnym oraz kontynuowania działań w nim przewidzianych, uzgodniona w liście intencyjnym procedura prowadzenia rozmów uległa wyczerpaniu, a tym samym doszło do jego wygaśnięcia, w związku z zakończeniem realizacji jego przedmiotu" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Voxela

Obligacje serii H Voxela o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane na Catalyst od wtorku, 11 lipca, podała giełda. Obligacje mają wartość nominalną 1 000 zł każda, podano również.

MLP Group

Obligacje serii A wyemitowane przez MLP Group zadebiutują na rynku Catalyst w środę, 12 lipca, poinformowała giełda. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 12 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20 000 obligacji na okaziciela serii A spółki MLP Group o wartości nominalnej 1 000 euro każda" - czytamy w komunikacie.

Murapol

Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego prowadzonej działalności, zakontraktowała nabycie nieruchomości o powierzchni ok. 4,36 ha pod realizację trzeciego etapu projektu Murapol Siewierz Jeziorna, poinformowała spółka. W III etapie projektu ma powstać łącznie 499 mieszkań. "Konsekwentnie zwiększamy swoje zaangażowanie w powstawanie unikatowego w skali Polski projektu urbanistycznego – zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna. To ciekawe doświadczenie móc współtworzyć przedsięwzięcie o niespotykanej na polskim rynku deweloperskim koncepcji zagospodarowania przestrzennego, w której wykorzystujemy najlepsze zagraniczne wzorce nowej urbanistyki. Duże zainteresowanie klientów ofertą mieszkaniową inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna pokazuje, że tego typu projekty są poszukiwanymi rozwiązaniami w Polsce. Dlatego kibicuję, aby więcej takich przedsięwzięć urbanistycznych powstawało w naszym kraju, a my jako deweloper, chętnie się w nie zaangażujemy" - powiedział prezes Michał Sapota cytowany w komunikacie.

Sygnity

Sygnity uzgodniło z obligatariuszami, że do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia powstrzymają się oni od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw w związku z naruszeniem przez spółkę wskaźników finansowych określonych przy emisji obligacji, poinformowała spółka. Jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni, podano także. >>>>

Mediatel

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Campa o ogłoszenie upadłości Mediatela obejmującej likwidację majątku, poinformowała spółka. >>>>

Polcolorit

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polcoloritu z obrotu od środy, 12 lipca, br., poinformowała giełda. >>>>

Skarbiec TFI

Skarbiec TFI powołał na członka zarządu Jacka Janiuka i Jakuba Kocjana na wiceprezesa, poinformował Skarbiec Holding. >>>>

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski wprowadził pierwsze stanowiska samoobsługowe: dwa w Warszawie i dwa w Jeleniej Górze, podała instytucja. >>>>

Ronson Development

Ronson Development sprzedał do tej pory 45% z 205 oferowanych lokali w I etapie osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, podała spółka. Ronson poinformował również, że prace konstrukcyjne w ramach tego etapu dobiegły końca. "W pierwszym etapie projektu powstają dwa budynki wielorodzinne, liczące łącznie 191 mieszkań oraz 14 lokali użytkowych. Hochtief Polska, generalny wykonawca inwestycji, zakończył właśnie prace konstrukcyjne, osiągając docelową wysokość budynków. Zakończenie budowy pierwszego etapu osiedla zaplanowane jest na I połowę 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Stalprodukt

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Głównym przedmiotem działalności GO Steel Frydek Mistek (do niedawna ArcelorMittal Frydek Mistek) jest produkcja blach elektrotechnicznych o ziarnie zorientowanym (blach transformatorowych) oraz blach walcowanych na zimno, podano także. >>>>

PGF

Magdalena Tomaszewska została prezesem Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF), która jest częścią Pelionu, podała spółka. >>>>

Best

Best ogłosił wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę, poinformowała spółka. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę z Euroglas Polska, poinformowała spółka. W ciągu 15 miesięcy PGNiG dostarczy blisko 80 mln m3 gazu ziemnego, podano także. >>>>

T-Bull

złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wniosek o dofinansowanie platformy "C-Camp" na kwotę 4,32 mln zł, poinformowała spółka. >>>>