Polscy obywatele oraz osoby przebywające na stałe w Polsce mają obowiązek zameldowania się na pobyt stały. Procedura polega na przekazaniu właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu i przewidywanym czasie jego trwania. Obowiązek meldunkowy ma umożliwiać państwu sprawne prowadzenie ewidencji ludności.

Gdzie i jak zameldować się na pobyt stały?

Meldunku można dokonać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. By było to możliwe, należy dostarczyć wymaganą dokumentację. Należą do niej: wypełniony i podpisany formularz, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz pisemne potwierdzenie prawa do nieruchomości, w której meldujący się mieszka - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna bądź orzeczenie sądu.

Zameldowaniu w danym miejscu musi towarzyszyć wymeldowanie się z poprzedniego. Może to nastąpić równocześnie - wówczas nie ma konieczności stawienia się w urzędzie wcześniej zamieszkiwanej gminy - lub wcześniej, poprzez zgłoszenie wspomnianej zmiany obszaru zamieszkania.

Kiedy należy się zameldować?

Wypełniony formularz powinien zostać dostarczony gminie najpóźniej w 30. dniu od momentu przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

W jaki sposób dokonać czynności zameldowania?

Czynności zameldowania można dokonać na kilka sposobów. Poza osobistym stawieniem się w urzędzie gminy, jest nim skorzystanie z pomocy pośrednika. Wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone pisemnie przez wnioskodawcę lub zgłoszone do protokołu po okazaniu dokumentu tożsamości przez pośrednika. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy przechodzi na przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego albo inną osobę, która sprawuje nad nią rzeczywistą opiekę w miejscu stałego pobytu.

Dziecko podlega zameldowaniu w miejscu stałego pobytu rodziców. Czynności dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządza jego akt urodzenia.

Ile trzeba czekać na decyzję gminy?

Kwestia meldunkowa załatwiana jest niezwłocznie - następuje z chwilą przyjęcia przez urząd zgłoszenia od obywatela. Organ wydaje mu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (bezpłatnie). Sprawa przebiega inaczej - gmina rozstrzyga o niej poprzez decyzję - jedynie w przypadkach, gdy dane lub adres zamieszkania podane w formularzu budzą wątpliwości. Wówczas istnieje jednak możliwość odwołania do właściwego wojewody.

Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy

W przypadku przebywania poza miejscem pobytu stałego dłużej niż 3 miesiące, obywatel powinien zameldować się na pobyt czasowy - najpóźniej w 30. dniu od zmiany miejsca zamieszkania. Prawo przewiduje posiadanie tylko jednego miejsca pobytu czasowego. Procedura zameldowania w nim przebiega tak, jak już wcześniej opisano, z tą różnicą, iż we właściwej gminie należy tym razem złożyć formularz zgłoszenia pobytu czasowego. Wydanie zaświadczenia w tej sprawie podlega dodatkowo opłacie o wysokości 17 złotych.

Zameldowanie cudzoziemców

W przypadku mieszkańców krajów członkowskich UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także członków ich rodzin, zameldowanie powinno nastąpić nie później niż w 30. dniu od chwili przybycia. Stawiając się do odpowiedniego urzędu gminy, muszą oni okazać ważne potwierdzenie prawa do stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie ich rodziny, którzy nie są obywatelami wspominanych organizacji zobowiązani są natomiast przedłożyć aktualną kartę stałego pobytu (lub tylko pobytu) członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, EFTA czy Konfederacji Szwajcarskiej są zobligowani dokonać czynności zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od chwili przybycia, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie będzie przekraczał dwóch tygodni. Osoby te muszą także przedstawić gminie kartę pobytu wydaną w wyniku przewidzianych zezwoleń.

>>> Czytaj też: Polska w 2030 roku. Te mapy mówią wszystko o naszej demografii