"Na podstawie umowy I emitent zbył, a LC Corp B.V nabył 5 878 akcji zwykłych imiennych IL, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego IL i uprawniających do 25,01% głosów na walnym zgromadzeniu IL, za cenę w kwocie 107 543 000 zł, z czego 100 000 000 płatne będzie w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy, pozostała zaś część będzie płatna w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy I" - czytamy w komunikacie.

Przed zawarciem umowy Idea Bank posiadał 23 501 akcji Idea Leasing, stanowiących 100% kapitału zakładowego. Umowa uprawnia LC Corp B.V. do żądania sprzedaży przez Idea Bank dodatkowego pakietu 5 875 akcji Idea Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego. "Opcja call może zostać wykonana w każdym czasie pod warunkiem nabycia przez LC Corp B.V. akcji.

Cena sprzedaży akcji opcyjnych w wykonaniu opcji call zostanie określona zgodnie z następującym wzorem: cena call = wartość godziwa IL na dzień wykonania opcji call / liczba wszystkich akcji IL x ilość akcji IL objęta opcją call, pomniejszona o dyskonto w wysokości 5%" - czytamy dalej.

Tego samego dnia Idea Leasing nabył od LC Corp B.V. 1 883 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego i dających 25% głosów na walnym zgromadzeniu, za cenę 100 mln zł. Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy udziale firmy inwestycyjnej, Domu Maklerskiego Noble Securities, podano także.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)