Atal

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł, podała spółka. "Spółka podwyższyła pierwotny program emisji obligacji z 60 do 80 mln zł. Emisja dewelopera spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy w procesie budowy księgi popytu złożyli deklaracje nabycia obligacji na ponad 165 mln zł" - czytamy w komunikacie. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 2 października 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich, przypomniano.

Bowim

Bowim otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r., podała spółka. Zarząd nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada odwołanie się od jego decyzji.>>>> 

Wikana

Wikana Proprety - spółka zależna od Wikany, podpisała przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, podała Wikana.  "Wikana informuje, że spółka zależna - Wikana Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC spółka komandytowa – jako podmiot korzystający z zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, w dzielnicy Podgórze, stanowiącej obecnie własność PKO Leasing – zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z grupą kapitałową Wikana przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Famur 

Oferty Famuru, warte łącznie 74,03 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów PGG" w zakresie zadań od 1 do 4, przy czym w zakresie zadania 4 PGG dokonała wyboru oferty złożonej wspólnie przez Famur oraz Mining Equipment Finance, podał Famur.

Venture Inc

Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Aplisens

Zarząd Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu akcji własnych po 14,8 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.  Kurs akcji spółki na poniedziałkowym zamknięciu notowań wyniósł 10,68 zł za jeden walor. "W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych akcji Aplisens o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 537 170, co stanowi nie więcej niż 4,1% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 14,8 zł za jedną akcję, podano także. Zarząd Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu akcji własnych po 14,8 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. 

Dino Polska

Dino Polska liczyła 718 placówek według stanu na 30 września br., co oznacza, że spółka otworzyła w bieżącym roku 90 marketów, a w samym III kwartale - 41, podała firma. "W II połowie roku przyspieszyliśmy dynamikę otwarć, w samym trzecim kwartale było ich 41. Rozwijamy się przede wszystkim poprzez zagęszczanie sieci w regionach, w którym jesteśmy obecni. W tym roku planujemy otworzyć więcej sklepów niż w 2016, w którym uruchomiliśmy ich łącznie 123. W latach 2013-2015 otwieraliśmy około 100 nowych marketów rocznie, co dało nam pozycję lidera w segmencie proximity - najszybciej rozwijającej się sieci według średniorocznego wzrostu liczby sklepów. Chcemy pozostać najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów proximity w Polsce" - powiedział prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie. 

Uniwheels

Superior Industries Germany podtrzymuje zamiar połączenia z Uniwheels, jednak nie zamierza zrealizować wykupu akcji należących do free float Uniwheels i przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, podał Uniwheels. Jednocześnie Uniwheels podtrzymuje, że chce wycofania akcji spółki z GPW nie później niż 1 lutego 2019 r. "Zgodnie z uchwałami zgromadzenia akcjonariuszy z 1 sierpnia 2017 r., zarząd spółki nadal zamierza ubiegać się o wycofanie akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie później niż 1 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie. 

Vistal Gdynia

Vistal odnotował 107,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Qumak

Qumak odnotował 41,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Qumaka wynosił 195 mln zł według stanu na koniec września br., z czego ok. 80 mln zł przypada na 2017 rok, poinformowała spółka. >>>> 

Nowy zarząd Qumaka zapowiada zdecydowane kroki zamierzające do poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, poinformowała spółka. >>>> 

Global Cosmed

Global Cosmed odnotował 10,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bumech

Bumech odnotował 0,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Colian

Colian odnotował 12,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Abadon Real Estate

Abadon Real Estate odnotował 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alma Market

Alma Market odnotowała 50,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 55,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Awbud

Awbud odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w poł. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Petrolinvest

Petrolinvest odnotował 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 41,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 30,43 mln zł wobec 40,69 mln zł straty rok wcześniej. >>>> 

Victoria Dom

Victoria Dom sprzedała 581 mieszkań w pierwszych trzech kwartałach br., czyli o ponad 27% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, poinformowała spółka. Zarząd spółki planuje jeszcze w tym roku wprowadzić do oferty jeden lub dwa nowe projekty. "Victoria Dom w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedała 581 mieszkań, względem 457 zakontraktowanych lokali w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym trzecim kwartale br., czyli od początku lipca do końca września br., podpisano z klientami 171 umów deweloperskich (to lepszy wynik niż w drugim kwartale tego roku, kiedy sprzedano 149 lokali). Dla porównania w trzecim kwartale 2016 r. Victoria Dom sprzedała 188 mieszkań" - czytamy w komunikacie. 

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 8 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,8 USD/b, 0,6 USD/b i 2,8 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 910 euro/ t, 903 euro/ t i 942 euro/ t, poinformował również koncern. Modelowa marża downstream wyniosła 14,8 USD/b wobec 13,5 USD/b miesiąc wcześniej i 11,7 USD/b we wrześniu 2016 r. 

Pragma Faktoring

Pragma Faktoring przyjęła strategię na lata 2017-2020, która zakłada osiągnięcie do 2019 r. rentowności kapitałów własnych przekraczającą 20%, poinformowała spółka. Pragma Inkaso - jej spółka matka - poinformowała w osobnym komunikacie, że swoją strategię planuje opublikować w IV kw. br. >>>> 

Arcus

Arcus podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności emitenta, mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju oraz ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego ze względu na spór z Energa-Operator, poinformowała spółka. "Na obecnym etapie zarząd emitenta będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności zawarcie aliansu strategicznego, podniesienie kapitału lub dokonanie transakcji o innej strukturze" - czytamy w komunikacie. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte przez zarząd i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości, podkreśliła spółka.

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 904,2 mln zł na 29 września, podała spółka. Na koniec sierpnia było to 4 992,9 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 4 017,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 124,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 182,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 53,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 391 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 21,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 113,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 350,6 mln zł, podano także.

Magellan  

Rada nadzorcza Magellana powołała Michele Antognoli na stanowisko członka zarządu, poinformowała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła Rafałowi Karnowskiemu funkcję wiceprezesa, podano także. >>>> 

J.W. Construction

J.W. Construction Holding rozpoczął przedsprzedaż 81 mieszkań na osiedlu Wrzosowa Aleja w Warszawie, poinformowała spółka. Osiedle Wrzosowa Aleja składa się z trzech dwupiętrowych budynków, jest położone przy ulicy Lewandów na warszawskiej Białołęce. W ofercie dostępne są mieszkania jedno- oraz dwupokojowe o powierzchni od 26 m2 do 46 m2. Ceny rozpoczynają się od 186,32 tys. zł za kawalerkę i 217,72 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe, podano w komunikacie. 

Bank BPH

Rada nadzorcza Banku BPH podjęła decyzję o nominacji Pawła Bandurskiego na stanowisko prezesa, podała spółka. Jednocześnie powołano Małgorzatę Romaniuk i Marcina Bergera na stanowiska wiceprezesów banku. >>>> 

AmRest

AmRest Rosja sfinalizowała zakup 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim od Svetlany Mikhailovnej Popovej za kwotę 1 655 mln RUB (ok. 105 mln zł), podał AmRest Holdings. >>>>    

Airway Medix 

Airway Medix sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZPC) która działała zakresie rozwoju, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży technologii dotyczącej zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (technologia CSS) za 10,5 mln euro.>>>> 

PKO BP

PKO BP Finat sp. z o.o. złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podał Urząd. >>>> 

Famur, Kopex

Famur ocenia, że potrzebuje jeszcze kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z przejętym Kopeksem, ale już teraz widzi efekty tego procesu, poinformowała ISBnews.tv dyrektor finansowa (od października dyrektor ds. relacji inwestorskich) Grupy Famur Olga Panek. Głównym celem Famuru jest zdobycie kluczowej pozycji rynkowej w wymiarze globalnym. >>>> 

Inpro

Przedsprzedaż netto Inpro objęła 222 lokali w III kwartale 2017 r., co stanowi wzrost o 155% w skali roku, podało Inpro. "Poprawa poziomu przedsprzedaży z jednej strony wynika z większej o ponad 60% liczby lokali oferowanych do sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2016 roku, a z drugiej strony ze wzrostu zainteresowania klientów ofertą spółki, w tym inwestycjami, które z obserwacji spółki cieszą się obecnie największą popularnością tj. Kwartał Uniwersytecki II etap, Optima etap I oraz Harmonia Oliwska I i II etap" - czytamy w komunikacie.