Premier przed wystąpieniem na forum OECD spotkała się z sekretarzem generalnym Organizacji Angelem Gurrią.

W przemówieniu Szydło podkreśliła, że jest pierwszym premierem Polski, który występuje przed Radą OECD. Oceniła, że polityka państwa jest dziś prowadzona w duchu solidarności, a wzrost gospodarczy - jak dodała - staje się udziałem każdej grupy społecznej.

"Solidarność jest wartością w Polsce cenioną najwyżej. Wartość ta pozwoliła Polakom zainicjować i dokonać historycznego przełomu, który uruchomił prowolnościowe i prodemokratyczne zmiany w całej środkowej i wschodniej części Europy. W rezultacie wspólnota państw demokratycznych trwale wzbogaciła się o nowych członków" - mówiła.

Premier nawiązała również do idei solidaryzmu ekonomicznego Leopolda Caro i podkreśliła, że rozumie tę ideę jako społeczną gospodarkę rynkową. Jak mówiła, wdrażanie polityk odwołujących się do solidarności społecznej wymaga dziś podejścia interdyscyplinarnego.

Szefowa polskiego rządu stwierdziła, że przyjęta przez jej gabinet Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czerpie z dorobku OECD, a u podstaw samej Strategii stoi idea integracji celów gospodarczych i społecznych w jednolitym programie.

"Strategia konstruuje model rozwoju odpowiedzialnego, czyli takiego, który budując siłę konkurencyjną zapewnia korzyści wszystkim grupom społecznym zamieszkującym wszystkie regiony naszego kraju w perspektywie międzypokoleniowej. Innymi słowy - celem jest wzrost zamożności przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, terytorialnym i środowiskowym oraz ochronie szans życiowych przyszłych pokoleń" - mówiła Szydło.

"Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym, które Strategia identyfikuje dla Polski, jest wyrwanie się z pułapki średniego dochodu. Zakładanym rezultatem realizacji Strategii będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE" - dodała.

Premier podkreśliła, że celem rządu jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. W tym kontekście przypomniała przyjętą przez rząd w tym miesiącu Konstytucję Biznesu, czyli projekt zmian deregulacyjnych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa.

Szefowa polskiego rządu stwierdziła również, że nauka musi ściślej współpracować z biznesem, dlatego - jak dodała - polski rząd tworzy konkretne instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju innowacyjnych produktów i usług.

Szydło wspomniała też o wprowadzonych przez rząd programach, takich jak Rodzina 500+, oraz o zwiększeniu ściągalności podatku VAT. Oceniła, że kraj, który chce dorównać poziomem życiem krajom zachodniej Europy, musi dążyć do zwiększenia poziomu inwestycji co najmniej do 25 proc. PKB.

"Polska podąża ścieżką szybkiego wzrostu gospodarczego, wprowadzając rozwiązania służące sprawiedliwemu podziałowi dochodu i inkluzywności. Poprzez zmiany instytucjonalne budujemy państwo przyjazne przedsiębiorcy i obywatelowi" - powiedziała premier.

Szefowa polskiego rządu podkreśliła również rolę OECD jako organizacji "oferującej analizy i rekomendacje".

"Polska i świat potrzebują dzisiaj OECD być może bardziej niż dotychczas" - zaznaczyła Szydło.

"Organizacja nie powinna dążyć do stania się organizacją uniwersalną. Nie jest istotna liczba członków, ale to, czy OECD zachowa jako organizacja wewnętrzna spójność i jednolitość w praktyce i w oczach świata. OECD powinna pozostać kustoszem wartości będących podstawą wypracowywanych rekomendacji w obszarze polityk publicznych. W innym przypadku na szali kładziemy wiarygodność Organizacji" - dodała premier.

Podkreśliła, że przynależność do OECD to dla Polski "znak jakości i przynależność do grupy krajów prezentujących podobne poglądy". Zadeklarowała również chęć wzmocnienia współpracy w ramach Organizacji.

Oceniła, że procesy zachodzące w światowej gospodarce gwałtownie zmieniają jej oblicze, a kryzys gospodarczy uświadomił, że "wzrost gospodarczy nie jest wartością samą w sobie".

"Spadek podmiotowości poszczególnych ludzi i państw, wzrost roli korporacji i sektora finansowego mają bezpośredni wpływ na rosnące poczucie bezradności wśród ludzi i kontestację elit" - powiedziała premier.

Szefowa polskiego rządu podkreśliła również, że OECD angażuje się w pomoc rozwojową, co może przyczynić się do rozwiązywania problemów powstających w związku z migracją, biedą, nierównościami społecznymi, zmianami klimatycznymi czy finansowaniem rozwoju. Jak dodała, Polska za kluczowy element uważa wzmacnianie skuteczności procesu rozwoju poprzez "budowanie spójności akcji humanitarnych z programami współpracy rozwojowej". Szydło podkreśliła, że intencją Polski jest zaangażowanie się w działanie OECD na rzecz Afryki.

Premier oceniła również, że jednym z największych globalnych wyzwań jest dziś "powstrzymanie zmian klimatu". Jak dodała, Polska docenia rolę OECD jako instytucji stanowiącej platformę międzynarodowego dialogu w tym obszarze, i przypomniała, że w przyszłym roku w Katowicach odbędzie się globalne forum poświęcone polityce klimatycznej, czyli Konferencja COP24.

"Naszą ambicją jest, aby wyniki szczytu klimatycznego umożliwiły jak najszybszą implementację porozumienia paryskiego przez wszystkie państwa, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia stałej poprawy standardu życia wszystkich społeczeństw" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

Na zakończenie swojego wystąpienia premier podkreśliła, że Polska chce nadal aktywnie działać i wspierać OECD, a wspólnota międzynarodowa "może liczyć na Polskę jako na odpowiedzialnego partnera zaangażowanego w tworzenie i dostarczanie globalnych dóbr publicznych".

"Mój rząd, działając na forum OECD, chce pokazać, że Polska jest inkubatorem dobrych rozwiązań, które mogą być stosowane w innych państwach, a rola Polski nie ogranicza się do bycia importerem rozwiązań, gdyż stajemy się i krajem, który gotowy jest dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać innych" - oświadczyła szefowa polskiego rządu.

Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy dwudziestolecie członkostwa w Organizacji; z tej okazji w listopadzie Polskę odwiedził sekretarz generalny OECD Angel Gurria, który spotkał się wówczas z ministrem Witoldem Waszczykowskim, premier Beatą Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

OECD skupia obecnie 35 wysoko rozwinięte państwa. Organizacja działa od roku 1961. Jest kontynuatorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, założonej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach planu Marshalla. (PAP)

autor: Mateusz Roszak