LiveChat

LiveChat chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku wysokości 11,33 mln zł, co daje 0,44 zł na akcję, podała spółka. 

Murapol

Murapol Projekt 8, spółka zależna Murapolu, zawarła z Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przyrzeczoną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ul. Wiatracznej o łącznej powierzchni 0,47 ha za 16,28 mln zł netto, podał Murapol. "Jednocześnie emitent informuje, iż spółka zależna nabyła również kompletną dokumentację projektową wraz z prawami autorskimi oraz prawami zależnymi do projektu budowlanego dotyczącego inwestycji na nieruchomości. Spółka zależna planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę 144 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) ok. 6 868 m2" - czytamy w komunikacie. 

Vantage Development 

Winhall Investments, spółka zależna Vantage Development, zawarła dwie umowy dotyczące nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości we Wrocławiu za łącznie ok. 55 mln zł netto, podał Vantage. "Pierwsza z umów to przyrzeczona umowa sprzedaży przez Bank Zachodni WBK 65/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości [...] za łączną cenę netto 25 000 tys. zł. Druga z umów to przedwstępna umowa sprzedaży przez Rank Progress 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej za cenę netto 29 287 tys. zł. Termin zawarcia umowy końcowej sprzedaży tej części nieruchomości przewidziany jest do dnia 31 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie. 

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 11 446 835,95 zł, tj. 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 40 mieszkań w ramach kolejnego etapu wrocławskiego projektu Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2019 r. "Najnowszy etap osiedla obejmuje rewitalizację zabytkowego spichlerza. W budynku o 9 kondygnacjach znajdzie się 40 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 29,4 do 101,86 m2 oraz funkcjonalnych układach jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych. W ofercie znajdą się także lokale wielopoziomowe, usytuowane na siódmej kondygnacji" - czytamy w komunikacie. 

>>> Zobacz też rekomendacje

PGE

PGE Obrót, która w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych, biznesowych i publicznych, w tym jednostek samorządowych, zakontraktowała w 2017 roku w postępowaniach publicznych ponad 3 TWh wolumenu energii elektrycznej, poinformowała spółka. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań publicznych w 2017 roku wynosi niemal 1 mld zł. "Energia od PGE zasili m.in. Komendę Stołeczną Policji, Narodowy Bank Polski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Izby Administracji Skarbowej w całym kraju, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, warszawskie i katowickie wodociągi oraz Tramwaje Warszawskie oraz Szybką Kolej Miejską w Warszawie" - czytamy w komunikacie.  

PZU

PZU rozszerza międzynarodową aktywność poprzez wejście na rynek Lloyd's - mówi PAP wiceprezes spółki Roger Hodgkiss. Dodał, że to nie tylko prestiż dla PZU, ale także realizacja założeń strategii do 2020 r., zgodnie z którą PZU ma myśleć o klientach międzynarodowych. >>>>   

Orange Polska

Orange Polska i T-Mobile Polska podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły rozpocząć negocjacje na temat warunków zapewnienia T-Mobile dostępu do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego (ang. Bitstream Access - BSA) na obszarach nieregulowanych, podał operator. Negocjacje mają zakończyć się do 30 czerwca 2018 r. >>>> 

PGE 

PGE, jako pierwsza firma energetyczna w Polsce, uruchomiła specjalne narzędzie, dzięki któremu użytkownicy Facebooka będą mogli skorzystać z oferty kupna prądu i ciepła - poinformowała w środę Polska Grupa Energetyczna. >>>>   

Próchnik  

Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyzczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka. >>>>  

Paged

Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Paged SA z dniem 9 stycznia 2018 r., podał urząd. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank zawarł ugodę z Bankiem BPH (BPH), GE Investments Poland (GEIP), DRB Holdings B.V. (DRB Holdings) oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (SAFE) (GEIP, DRB Holdings i SAFE łącznie zwanymi również 'sprzedającymi', dotyczącą transakcji nabycia części przedsiębiorstwa BPH poprzez podział przez wydzielenie, podał Alior. Na podstawie ugody, sprzedający zobowiązali się zapłacić Aliorowi kwotę 94,3 mln zł, zaś Alior potwierdził, że z chwilą uzyskania ww. kwoty nie będzie podnosić określonych roszczeń dotyczących rozliczenia nabycia części działalności BPH. >>>>  

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zatwierdziła strategię spółki na lata 2018-2030, która zakłada w tym czasie m.in. średnio 30% marży EBITDA, nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie ok. 18,9 mld zł oraz zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton na koniec okresu. W sferze zabezpieczenia stabilności finansowej strategia wskazuje całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do 2019 r., podała spółka. >>>> 

Rawlplug

Rawlplug zamierza założyć spółkę prawa handlowego Rawlplug Private Limited w Bangalore (Indie), poinformowała spółka. Planowany termin uruchomienia spółki przypada na I kwartał 2018 roku. >>>>  

Cloud Technologies

Cloud Technologies ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 920 tys. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału, podała spółka. Wartość nabywanych akcji nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł. Proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 120 zł. >>>>  

Bank Millennium

Agencja ratingowa Moody's podwyższyła długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytów banku Millennium w walucie lokalnej i obcej z poziomu Ba1/Not Prime do Baa3/Prime-3, podał bank. >>>> 

NanoGroup

NanoGroup zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w czwartek, 21 grudnia, podała spółka. >>>> 

Huckleberry Games

Huckleberry Games zadebiutuje jutro na rynku NewConnect, podała spółka. >>>>