Sąd Rejonowy w Łodzi oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości MirbuduWarszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił samym oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Mirbud złożony przez Fabrykę Biznesu sp. z o.o., podał Mirbud.

"Ponadto sąd nakazał Fabryce Biznesu sp. z o.o. złożenie w dzienniku ogólnopolskim oświadczenia o następującej treści: 'Fabryka Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oświadcza, iż w okolicznościach niedających podstaw do składania wniosku o upadłość wobec Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach, oraz działając w złej wierze skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości Mirbud S.A.' w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia" - czytamy w komunikacie.

Sąd nakazał również Fabryce Biznesu sp. z. o. o. zwrot kosztów poniesionych przez nadzorcę sądowego, a także zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi jest potwierdzeniem dotychczasowego stanowiska zarządu Mirbud S.A., że była to reakcja ze strony Fabryki Biznesu na złożony 31 lipca 2017 r. wniosek o ogłoszenie upadłości przez Mirbud i innych wierzycieli przeciwko Fabryce Biznesu, co tym samym stanowiło próbę uniknięcia zapłaty należnego Mirbud wynagrodzenia za odebrane w 2015 r. prace, czytamy także.

"Sam wniosek zaś został złożony przez Fabrykę Biznesu Sp. z o.o wyłącznie w złej wierze, co potwierdził sąd w uzasadnieniu: '(...) Spór co do istnienia wierzytelności musi mieć charakter rzeczywisty. Nie zasługują na uwzględnienie zarzuty co do istnienia wierzytelności zgłoszone dla pozoru, które mają wywołać iluzję istnienia sporu. (…) Normalną drogą dochodzenia wierzytelności przeciwko dłużnikowi, który odmawia spełnienia świadczenia jest proces cywilny, a następnie egzekucja. Z drogi tej wnioskodawca jednak nie skorzystał, a zamiast tego złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, jednocześnie informując o tym osoby trzecie,' (…) wskazując również '(…) W ocenie sądu, złożenie przedmiotowego wniosku o upadłość uczestnika postępowania było nakierowane na podważenie zaufania do Mirbud jako wiarygodnego uczestnika obrotu gospodarczego i zagroziło jego renomie wśród kontrahentów'" - czytamy także.

Mirbud podał także, że sąd w uzasadnieniu podkreślił również dobrą, stabilną sytuację finansową spółki popartą opiniami instytucji finansujących (m.in. BGK, Pekao, BOŚ Bank, ARP), które potwierdziły posiadanie przez Mirbud zdolności kredytowej na łączną kwotę 140 mln zł oraz terminową obsługę wszystkich zobowiązań.

"Zarząd Mirbud oświadcza, że będzie kontynuował działania mające na celu odzyskanie należnej zapłaty za wykonane i odebrane prace budowlane, m.in. poprzez trwające w dalszym ciągu postępowanie o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu sp. z o.o. właściciela Galerii Handlowej Sukcesja" - czytamy dalej.

Mirbud podejmie również kroki prawne mające na celu wyrównanie strat majątkowych i wizerunkowych wynikających ze złożonego w złej wierze wniosku o ogłoszenie upadłości jednej z większych spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jaką jest Mirbud, podano także.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)