Wpływ testów na utratę wartości na wynik skonsolidowany KGHM to 311,9 mln złWarszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości na skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 89,6 mln USD (311,9 mln zł), poinformowała spółka. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 900 mln zł, dodano.

"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. przeprowadzone testy wykazały następujące wyniki, po uwzględnieniu efektu podatkowego (kwoty podano w USD wraz z równowartością

w zł przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 29 grudnia 2017 r.):

1. odpis w kwocie 118,3 mln USD (411,8 mln zł) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury;

2. odpis w kwocie 64 mln USD (222,8 mln zł) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów KGHM Ajax.

3. odwrócenie części dokonanego w latach ubiegłych odpisu w kwocie 92,7 mln USD (322,7 mln zł) dotyczącego aktywów kopalni Robinson.

W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości bilansowej" - czytamy w komunikacie.

Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej wynosi 89,6 mln USD (311,9 mln zł), dodano.

"W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 900 mln zł, z czego kwota 295 mln zł przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM International Ltd., a kwota 605 mln zł przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź" - czytamy również w komunikacie.

Kluczowe czynniki determinujące zmianę wartości odzyskiwalnej aktywów kopalni Zagłębia Sudbury to przede wszystkim aktualizacja wieloletniego planu kopalni Morrison. Efektem przeprowadzonej w 2017 roku weryfikacji techniczno-ekonomicznych planów eksploatacji kopalni Morrison jest istotna zmiana sekwencji udostępniania złóż, dodano.

"Kluczowym czynnikiem determinującym zmianę wartości odzyskiwalnej projektu Ajax jest decyzja z 13 grudnia 2017, zgodnie z którą Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej dla projektu. Sprawa jest obecnie procedowana na poziomie rządu federalnego Kanady" - czytamy dalej.

Decyzja władz prowincjonalnych przełożyła się na zastosowanie wyższej stopy dyskontowej w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych i – zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny – przyjęciu wartości posiadanych przez KGHM Ajax nieruchomości jako górnej granicy dla ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów KGHM Ajax, dodano.

"Kluczowe czynniki determinujące przedmiotową modyfikację założeń prognostycznych dla Kopalni Robinson wynikają ze zmiany projekcji cen metali oraz przeprowadzonej w 2017 roku weryfikacji techniczno - ekonomicznej planów eksploatacji kopalni pozwalającej na włączenie do planu wydobycia obszaru złożowego Ruth West 5" - czytamy również w raporcie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)