Czym zajmuje się dyrektor szkoły?

Lista obowiązków dyrektora jest długa. Do najistotniejszych należą: kontrolowanie pracy pozostałego personelu szkoły, przewodniczenie zebraniom rady pedagogicznej, zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do efektywnej nauki oraz troska o bezpieczeństwo uczniów i pracowników w trakcie trwania zajęć. Dyrektor pełni  także rolę reprezentanta placówki na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły. Ponadto jest zobligowany do zapewnienia swoim podwładnym możliwości rozwijania kompetencji zawodowych.

Ile zarabia dyrektor?

Z badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, iż średnie wynagrodzenie na tym stanowisku (mediana) wynosi 5 539 PLN brutto. Co drugi dyrektor szkoły otrzymuje pensję od 4 506 PLN do 6 704 PLN. 25 proc. najgorzej wynagradzanych dyrektorów szkół zarabia mniej niż 4 506 PLN brutto. Z kolei 25 proc. dyrektorów dostaje co miesiąc ponad 6 704 PLN.

Z odpowiedzi uczestników ankiety wynika, że część dyrektorów może liczyć na dodatkowe profity w postaci służbowego komputera (30 proc. ankietowanych), telefon komórkowy (29 proc. ankietowanych) czy środki finansowe na rzecz dalszego kształcenia (28 proc. ankietowanych).

>>> Czytaj też: Pensje pedagogów do przeliczenia. Zasady będzie określać Karta nauczyciela

Jak zostać dyrektorem?

Dyrektor jest mianowany przez organ prowadzący daną placówkę (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w wyniku konkursu. Zwycięzca zajmuje stanowisko przez kolejnych 5 lat. Kandydat na potencjalnego dyrektora musi spełniać określone wymagania - m.in. posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel, by awansować na stanowisko "kierownika" szkoły musi:

  • mieć ukończone studia magisterskie i posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje pozwalające zajmować stanowisko nauczyciela w danej placówce;
  • mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny dotyczący zarządzania oświatą;
  • posiadać co najmniej pięcioletni staż zawodowy na stanowisku nauczyciela;
  • spełniać kryteria zdrowotne – posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią i niekaralnością.

>>> Czytaj też: Kto będzie finansował przywileje nauczycieli?