Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 575,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 841,07 mln zł wobec 1 946,05 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 453,02 mln zł wobec 331,13 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 69,49 mld zł na koniec 2017 r. wobec 61,16 mld na koniec 2016 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 538,9 mln zł wobec 589,02 mln zł zysku rok wcześniej.
W 2017 r. Grupa Alior Banku zapłaciła 200,52 mln zł podatku bankowego wobec 130,89 mln zł rok wcześniej.
"Rok 2017 był dla Alior Banku czasem imponujących wyników, które osiągnęliśmy w trakcie istotnych zmian w zarządzaniu bankiem i w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Najważniejsze decyzje strategiczne dotyczyły przeprowadzenia restrukturyzacji w związku z nabyciem wydzielonej części Banku BPH, powołania zarządu nowej kadencji oraz rozpoczęcia realizacji Strategii Cyfrowego buntownika. Oprócz doskonałych wyników i wzmocnienia pozycji kapitałowej i płynnościowej, osiągnęliśmy sukces dzięki nieustannej pracy nad wzrostem satysfakcji klientów i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego" - napisał wiceprezes, p.o. prezesa Michał Jan Chyczewski w liście dołączonym do raportu rocznego.
Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) osiągnął 8% (wobec 11,9% w 2016 r.), a wskaźnik C/I - 49,7% (wobec odpowiednio 58,4%). Wiceprezes wskazał, że z wyłączeniem kosztów integracji z wydzieloną częścią Banku BPH i uwzględnieniem docelowego poziomu synergii wskaźniki te wyniosłyby odpowiednio 11,1% (ROE) i 42,6% (C/I), wobec celów strategicznych na poziomie odpowiednio 14% i 39%.
Współczynnik wypłacalności na koniec ub.r. wyniósł 15,2% wobec 13,6% rok wcześniej.
Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,6% w 2017 r. wobec 4,1% rok wcześniej (cel w strategii to 4,5%).
"Pod względem rentowności i efektywności kosztowej Alior Bank znajduje się już teraz w czołówce rynku bankowego w Polsce i jednocześnie utrzymuje wysokie tempo wzrostu organicznego. W całym roku 2017 wolumen kredytowy wzrósł o 6,9 mld zł (wobec celu strategicznego na poziomie 5-6 mld zł), przy jednoczesnym spadku kosztu ryzyka z poziomu 1,9% w 2016 roku do poziomu 1,7% w roku 2017. Jednocześnie bank zamknął rok z istotnie wzmocnioną pozycją kapitałową (wskaźnik na kapitale Tier 1 wyniósł 12,1%, a współczynnik TCR – 15,2%) oraz płynnościową (LCR 124%)" - napisał też Chyczewski.
"Należności kredytowe klientów netto wzrosły w tym samym okresie o 10,9% do 51,3 mld zł, a zobowiązania wobec klientów o 12,2% do 57,6 mld zł. Z uwagi na większą skalę przyrostu depozytów w porównaniu do skali przyrostu kredytów wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na koniec 2017 r. na poziomie 89%, tj. 1 pkt proc. niższym w porównaniu do końca 2016 r." - czytamy dalej w raporcie.
Według stanu na 31 grudnia 2017 r., bank dysponował 905 placówkami (248 oddziałów tradycyjnych, 7 oddziałów Private Banking i 12 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 638 placówek partnerskich).
Na koniec 2017 r. zatrudnienie w Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 110 etatów. W porównaniu z końcem 2016 r. oznacza to spadek o 2 135 etaty, podano także w raporcie.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)