Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Założenia strategiczne Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na 2021 r. - przewidziane w zmodyfikowanej strategii - to wynik finansowy banku netto na poziomie powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% oraz C/I na poziomie ok. 44%, podał bank. Intencją BOŚ jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, poinformował prezes Bogusław Białowąs.
"Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. […] 21 marca 2018 r. podjął decyzję odnośnie do przedstawienia do publicznej wiadomości niektórych założeń w zakresie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016-2020, o której bank poinformował rynek raportem bieżącym nr 25/2016 z 20 kwietnia 2016 r." - czytamy w komunikacie.
Punktem wyjścia do modyfikacji przedmiotowej strategii są aktualne uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także warunki Programu Postępowania Naprawczego, wyjaśniono.
"Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że kluczowe parametry na lata 2016-2020 przewidziane w Ramowej Strategii zostają utrzymane, natomiast horyzont Ramowej Strategii zostanie wydłużony do 2021 r. Zmiany Ramowej Strategii po akceptacji przez radę nadzorczą, zostaną podane do publicznej wiadomości w III kwartale 2018 r." - czytamy dalej.
"Niektóre informacje o założeniach strategicznych na 2021 r.:
Wynik finansowy banku netto na poziomie powyżej 180 mln zł,
ROE > 7,3%,
C/I ok 44%" - napisano także.
Bank zastrzegł, że wartości te nie uwzględniają podatku bankowego.
Wskazał też, że nowe kierunki strategiczne są zgodne z misją banku i mają na celu dalsze umocnienie pozycji rynkowej w sektorze finansowania przedsięwzięć ekologicznych.
"Nasze kierunki strategiczne koncentrować się będą w większym stopniu na działaniach w obszarze ekologicznej misji Banku i dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w zakresie finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Naszą intencją jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, w której mamy unikalne, wśród instytucji finansowych, doświadczenie i kompetencje. Koncentrujemy się na rozwoju specjalistycznej oferty produktowej w segmencie klienta instytucjonalnego i indywidualnego. Dodatkowo wyróżniać nas będą wysoka jakość obsługi i innowacyjne podejście" - powiedział Białowąs, cytowany w komunikacie.
"Biorąc pod uwagę potencjał finansowania przedsięwzięć proekologicznych, programy rządowe wspierające ochronę środowiska oraz prognozowany wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska zakładamy, że wartość udzielonych przez nas kredytów proekologicznych wzrośnie do 3,3 mld zł w skali roku" - dodał.
Od początku swojego istnienia do końca 2017 roku Bank udzielił kredytów proekologicznych o łącznej wartości 19,35 mld zł., przy czym w samym 2017 r. łączna wartość umów zawartych w tym obszarze wyniosła 736,9 mln zł, podano także.
"Proekologiczne transakcje w 2017 r. skierowane były w zdecydowanej większości do przedsiębiorców i były przeznaczone głównie na inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery, w tym na realizację przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego budownictwa, efektywności energetycznej, termomodernizacji i modernizacji procesów technologicznych, ale także na inwestycje z dziedzin gospodarki odpadami oraz ochrony wód i gospodarki wodnej. Saldo kredytów proekologicznych banku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 4,5 mld zł. Udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi obecnie 34,7% całego portfela kredytowego grupy" - czytamy dalej.
Przewagi konkurencyjne, dzięki którym bank zamierza realizować założone w strategii cele i na których opiera swój rozwój to: unikalne na rynku kompetencje ekologiczne, sprawna obsługa programów w zakresie finansowania ochrony środowiska oraz synergia wynikająca ze współpracy z akcjonariuszami (NFOŚiGW i Lasy Państwowe), podkreślono też w materiale.
"Bank zamierza skoncentrować się na sprzedaży kredytów finansujących cele ekologiczne oraz zwiększeniu roli elektronicznych kanałów dystrybucji. W przypadku oferty dla klientów instytucjonalnych, którzy pozostają ważną grupą dla banku, celem jest zaoferowanie im również możliwości finansowania bieżącej, operacyjnej działalności klienta" - napisano dalej w komunikacie.
BOŚ podkreślił też, że grupa zamknęła rok 2017 wykazując znaczącą poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Zysk netto grupy za 2017 roku wyniósł 46 mln zł, co stanowi poprawę o przeszło 100 mln zł, wobec 60,1 mln zł straty, którą grupa wykazała w 2016 roku. Poprawie uległ także wynik na działalności bankowej grupy, który w 2017 r. wyniósł 597,1 mln zł i był wyższy o 14,5% od wartości osiągniętej rok wcześniej.
"Jednak najistotniejszy wpływ na poprawę wyników z podstawowej działalności miał wzrost wyniki z tytułu odsetek, który w 2017 r. wyniósł 384 mln zł wobec 309,2 mln zł w 2016 roku (wzrost o 24,2%). Wzrost wyniku z tytułu odsetek spowodowany był przede wszystkim obniżeniem kosztów odsetkowych, które zredukowano o 105,9 mln zł (spadek o 27,5%) przy jednoczesny wzroście marży odsetkowej na aktywach ogółem (z poziomu 1,5% w 2016 r. do poziomu 1,9% w 2017 r.)" - podkreślono w komunikacie.
"Poprawie uległy także inne wskaźniki działalności i płynności grupy. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 64,5% na koniec 2017 roku i zmniejszył się o 10,1 pkt proc. w porównaniu do 2016 roku. Łączny współczynnik kapitałowy był wyższy o 0,78 p.p. i wyniósł 15,06%, utrzymując się tym samym powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik kapitału Tier 1 był wyższy o 0,37 pkt proc. i kształtował się na poziomie 11,74%" - czytamy dalej.
W lutym 2018 roku akcjonariusze podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału poprzez emisję do 40 mln akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na intensyfikację akcji kredytowej, zgodnie z misją i strategią banku, a także na dalsze profilowanie oferty pod kątem finansowania projektów ekologicznych, wskazano także.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)