Najwyższy odsetek młodych osób pracujących w weekendy jest w Grecji. Według najnowszych dostępnych danych Eurostatu prawie co drugi młody Grek (47 proc.) pracuje głównie w weekend. Ponad jedna trzecia młodych pracowników regularnie poświęcała weekendy na pracę we Włoszech (40 proc.), w Irlandii (38 proc.), na Cyprze i w Holandii (oba po 36 proc.), w Hiszpanii (35 proc.) i Wielkiej Brytanii (34 proc.).

Natomiast najniższy odsetek młodych pracowników zarabia w dni tradycyjnie wolne od pracy na Węgrzech, gdzie tylko 11 proc. młodych osób pracowało w weekendy, a następnie w Portugalii (12 proc.). Na trzecim miejscu w grupie, gdzie młodzi pracownicy w weekendy w przeważającej większości wypoczywają, znalazła się Polska. Nad Wisłą tylko 13 proc. osób do 34 roku życia regularnie pracowało w weekendy. Wśród nich największą grupę (ponad 21 proc.) stanowiły osoby odbywające praktyki zawodowe.

Jak pokazują dane Eurostatu, w grupie wiekowej określanej mianem „młody pracownik” najmniej zapracowane w weekendy są osoby z wyższym wykształceniem. W całej Wspólnocie odsetek osób po wyższych studiach pracujących w w soboty i niedziele to 20 proc., podczas gdy w grupach z niższym poziomem wykształcenia odsetek ten jest dużo wyższy.

Na poziomie UE w weekendy pracuje najwięcej młodych pracowników o niskim poziomie wykształcenia, czyli gimnazjum lub poniżej (37 proc.). Nieco mniejszy odsetek weekendowych pracowników jest wśród młodych osób z wykształceniem na poziomie średnim, zdefiniowanych jako osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym (33 proc.). 

Młodzi pracownicy z wyższym wykształceniem najrzadziej pracowali w weekendy we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym także i w Polsce. Wyjątkiem była Portugalia.