PlayWay: Akcjonariusze Movie Games zgodzili się na debiut na NewConnectWarszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Movie Games, z grupy PlayWay, wyrazili zgodę na podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez emisję do 250 tys. akcji serii H, które zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, a także na wprowadzenie akcji serii A-H do obrotu na rynku NewConnect, podało PlayWay.

"Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dnia 18 kwietnia 2018 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Movie Games S.A z siedzibą w Warszawie (Movie) - spółki stowarzyszonej ze spółką podjęło uchwały zgodnie z którymi 1. kapitał zakładowy Movie zostaje podwyższony z kwoty 2 464 791 zł do kwoty nie niższej niż 2 464 792 zł i nie wyższej niż 2 714 791 zł tj. o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 250 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o nominalnej wartości 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 250 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Objęcie akcji serii H nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty przez Movie i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Liczba akcji serii H oferowanych poszczególnym podmiotom oraz cenę za jedną akcję ustali zarząd Movie.

Ponadto NWZ "wyraziło zgodę na: a_ wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji MOVIE serii A, B, C, D, E, F, G, H. b_ dokonanie dematerializacji oraz rejestrację akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A." - podano także.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)