"W listopadzie 2007 grupa ITI zawarła umowę dotyczącą udzielenia pożyczki o wartości 320 milionów z konsorcjum składającym się z kilku banków. Jest to pożyczka terminowa, która musi być spłacona w całości jednorazową spłatą po upływie pięciu lat, której oprocentowanie równa się EURIBOR plus 250 punktów bazowych i która jest zabezpieczona zastawem ustanowionym na 52% akcji TVN. Są to imienne akcje TVN, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - poinformowała grupa ITI w oświadczeniu.

ITI poinformowało też, że warunki pożyczki wymagają, aby zabezpieczenie było wyceniane według godziwej wartości rynkowej, uwzględniającej efektywną wartość strategiczną takiego pakietu akcji. Płatności odsetek są dokonywane z depozytowego rachunku powierniczego typu escrow, którego saldo wynosi obecnie 30 mln euro, co znacznie przewyższa kwotę odsetek należnych za okres 12 miesięcy. Depozytowy rachunek powierniczy typu escrow jest zasilany wpływami z tytułu corocznej dywidendy wypłacanej przez TVN.

"Grupa ITI wywiązuje się ze wszystkich warunków i zobowiązań wynikających z powyższej umowy kredytowej" - podkreślono w komunikacie.

Grupa ITI, oprócz opisanej powyżej pożyczki, posiada dwie linie kredytowe typu overdraft na kwotę 40 mln euro, z których Grupa ITI wykorzystała 32 mln euro. Każda z tych linii kredytowych jest zabezpieczona akcjami TVN na okaziciela. Grupa ITI w pełni wywiązuje się ze wszystkich warunków i zobowiązań wynikających z umów dotyczących powyższych linii kredytowych.

Grupa ITI wzięła udział w pierwszym etapie programu skupu akcji TVN w celu umorzenia, gdzie - zgodnie z zapowiedziami - sprzedała proporcjonalny udział akcji i nadal posiada 62% udział w TVN (który na pierwszy etap buy-backu wydał 50 mln zł, tyle samo przeznaczył na drugi etap, który rozpoczął się wczoraj).

"Grupa ITI oświadcza, że biorąc pod uwagę powyższe, wszystkie spekulacje rynkowe dotyczące jakichkolwiek wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego pożyczkę lub którąkolwiek z linii kredytowych, są całkowicie bezzasadne" - podkreślono w oświadczeniu ITI.

We wtorek wartość akcji grupy medialnej TVN, której głównym akcjonariuszem jest ITI, straciły na wartości podczas sesji na GPW blisko 15% a ich wartość spadła do 9,38 zł za walor. W piątek ok. godz. 10:00 kurs wynosił 10,37 zł po wzroście o blisko 1%.