Zysk operacyjny wyniósł 875,49 mln zł wobec 810,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 825,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 4 591,08 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA całej Grupy. Dodatkowo na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęło osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw w segmencie wytwarzanie w wysokości 230 mln zł. Prace na budowie bloku 910 MW w Jaworznie przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zaawansowanie przekroczyło 60%. W kwietniu przeprowadziliśmy udaną próbę ciśnieniową kotła, która stanowi krok milowy w realizacji tego projektu. Blok w Jaworznie zostanie przekazany do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 r." - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Główne czynniki mające wpływ na poziom uzyskanych przychodów to: wzrosty wolumenów w segmentach sprzedaży i dystrybucji, wyższe ceny sprzedaży energii w segmencie wytwarzanie oraz wyższe wolumeny sprzedaży energii poza grupę w związku ze wzrostem tzw. obliga giełdowego, podano także.

"EBITDA grupy w I kwartale 2018 r. wyniosła 1 292 mln zł i była wyższa o 5,7% od uzyskanej w I kwartale 2017 r. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron ma segment dystrybucja (49%), w dalszej kolejności segmenty wytwarzanie (36%) i sprzedaż (14%)" - czytamy także.

Osiągnięte w I kwartale 2018 r. marże EBITDA oraz EBIT wyniosły 26,8% i 18,1% i były wyższe od wypracowanych w I kwartale 2017 r. odpowiednio o 0,2 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc.

"Wynik EBITDA segmentu wytwarzanie w I kwartale 2018 r. (465 mln zł) był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (228 mln zł). Najistotniejszy wpływ na tak dynamiczny wzrost miało zdarzenie jednorazowe – rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauron wytwarzanie o wartości 230 mln zł" - czytamy dalej.

Z kolei spadek wyniku EBITDA segmentu sprzedaż w I kwartale 2018 r. był efektem zdarzenia jednorazowego z I kwartału 2017 r. w postaci rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, co zwiększyło wynik tego segmentu o 190 mln zł, dodano.

"Realizowany w Grupie Tauron Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 227 mln zł (w okresie 2016 r. – I kwartał 2018 r.). Oznacza to, że uzyskane dotychczas oszczędności stanowią 94% łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty wytwarzanie i dystrybucja" - czytamy dalej.

W I kwartale 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 569 mln zł i były niższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10,5%, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 42,5 mln zł wobec 277,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)