Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto PKO Banku Polskiego wynosił 202,8 mld zł na koniec I kw. 2018 r. i wzrósł o 1,1% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,5 pkt proc. r/r do 5,4% w I kw. br.

Kredyty netto grupy miały wartość 202,8 mld zł na koniec I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 1,1% r/r i spadek o 1,4% wobec poprzedniego kwartału, podał bank w prezentacji wynikowej. Natomiast w raporcie kwartalnym poinformował, że skorygowana wartość kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wyniosła ok. 201 mld zł.

"W porównaniu do końca 2017 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto wzrósł o 1,5 mld zł i wynosił 202,8 mld zł. W analizowanym okresie odnotowano wzrost kredytów gospodarczych (+1,8 mld zł) i kredytów mieszkaniowych (+0,5 mld zł), przy spadku poziomu transakcji z przyrzeczeniem sprzedaży (-0,9 mld zł)" - czytamy w raporcie.

"Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 5,4% (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca I kwartału 2017 roku)" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w I kwartale 2018 roku wyniósł 336 mln zł. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (55 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności podmiotów gospodarczych, wyjaśnił bank.

"Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 0,69% co oznacza poprawę o ok. 0,07 pkt proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poprawa wskaźników ryzyka przy wzroście portfela kredytowego brutto o 5,4% r/r jest efektem kontynuowania dotychczasowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - napisano też w raporcie.

Wartość depozytów wzrosła o 5,6% r/r (i spadła o 1,4% kw/kw) i wyniosła 218,7 mld zł na koniec I kw. br., podano także w prezentacji.

"Wg struktury rodzajowej w zobowiązaniach wobec klientów dominują środki na rachunkach bieżących oraz depozyty terminowe, które na koniec marca 2018 roku stanowiły odpowiednio 60,8% oraz 35,7% zobowiązań wobec klientów. Od początku 2018 roku środki na rachunkach bieżących klientów spadły o blisko 3,5 mld zł, przy wzroście poziomu transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1,2 mld zł i stabilnym poziomie depozytów terminowych" - napisano w raporcie.

Wskaźnik kredyty netto/ depozyty wyniósł 92,7% w I kw. br. wobec 93,2% kwartał wcześniej i 96,8% rok wcześniej, podano też w prezentacji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)