Qumak miał 0,27 mln zł zysku netto, 0,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,56 mln zł wobec 3,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,52 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 69,26 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów był konsekwencją dostosowania portfela zamówień do obecnych możliwości realizacyjnych spółki. Trudna sytuacja w Grupie oraz ograniczone możliwości finansowania, spowodowały rezygnację z kontraktów kapitałochłonnych, wymagających istotnego finansowania (stąd ograniczenie przychodów w obszarze kontraktów infrastrukturalnych). Jednocześnie, nastąpiła zmiana polityki sprzedażowej oraz koncentracja na pozyskiwaniu kontraktów o mniejszej wartości, zapewniających stabilny przychód i zysk oraz przyszłościowych za jakie postrzegany jest miedzy innymi obszar outsourcingu. Efektem wdrożonej polityki jest stale rosnący udział przychodów z obszaru szeroko rozumianych usług outsourcingowych, który obecnie odpowiada za 38% przychodów grupy" - czytamy w raporcie.

Grupa zanotowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 7,36 mln zł. Zwróciła uwagę na widoczny efekt wdrożonych działań restrukturyzacyjnych. Koszty sprzedaży spadły rok do roku o 50%, a koszty ogólnego zarządu o 15%. Zarząd podkreślił, że konsekwentnie realizuje kolejne działania naprawcze zapowiedziane w ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku Planie Naprawczym. W ramach tych działań przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia, oraz przemodelowano strukturę organizacyjną, zmniejszono koszty operacyjne (w tym koszty usług, działów wsparcia, koszty wynajmu powierzchni biurowych i floty samochodowej itp.), podano także.

"Na pozostałe koszty operacyjne wpływ miała głównie kara umowna naliczona z tytułu opóźnień w realizacji zakończonego kontraktu w kwocie 1,8 mln zł oraz rozwiązanie rezerwy na 0,9 mln zł zawiązanej w 2014 roku w związku z karą nałożoną przez UOKiK w wyniku otrzymania korzystnego dla spółki wyroku sądu pierwszej instancji. Po dokonaniu analizy prawnej w tym ryzyka odwołania od ww. wyroku, zarząd oceniając wysoko szansę pozytywnego zakończenia sporu podjął decyzję o rozwiązaniu ww. rezerwy oraz. Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty realizowanych działań restrukturyzacyjnych (m.in. koszty wypowiedzeń pracowniczych, wypowiedzeń umów na usługi oraz koszty obsługi prawnej). W pozostałych przychodach operacyjnych ujęto głównie przychody z refaktur, ze sprzedaży środków trwałych oraz z dotacji (0,35 mln zł). W efekcie grupa po I kwartale 2018 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości niemal 0,6 mln zł oraz zysk netto w kwocie 0,27 mln zł. Jest to pierwszy, po sześciu kwartałach z wynikiem ujemnym, kwartał zakończony zyskiem" - zaznaczono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,55 mln zł wobec 2,77 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)