Komisja zapoznawała się ze sprawozdaniem z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017 oraz sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w ubiegłym roku.

Sprawozdania przedstawiła wiceprezes NBP Anna Trzecińska.

Omawiając politykę pieniężną, zwracała uwagę, że polityka ta w 2017 roku prowadzona była zgodnie z założeniami, a jej celem było utrzymanie stabilności cen, przy równoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Przypomniała, że NBP prowadzi politykę realizacji celu inflacyjnego, który od 2004 roku wynosi 2,5 proc., z odchyleniem plus-minus jeden punkt procentowy. RPP zaś prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, żeby zapewniać stabilność systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag w gospodarce.

Wiceprezes poinformowała też posłów, że NBP, "dostrzegając zagrożenia związane z kryptowalutami", podjął w 2017 roku działania mające na celu ostrzeżenie potencjalnych inwestorów przed ryzykami związanymi z inwestowaniem w kryptowaluty.

Trzecińska powiedziała także, że w 2017 roku wynik finansowy NBP był ujemny i wyniósł minus 2,5 mld zł.

Poinformowała również, że przeciętne zatrudnienie w NBP w 2017 wynosiło 3281 etatów i było niższe niż rok wcześniej.

Dyr. Jarosław Borowski z Najwyższej Izby Kontroli przedstawił z kolei informację na temat kontroli NIK dotyczącej m.in. działalności NBP w 2017 roku.

Potwierdził, że wynik finansowy NBP za rok 2017 wyniósł minus 2,5 mld zł. "W 2018 roku nie będzie więc wpłaty z tego tytułu do budżetu państwa" - powiedział.

NIK, jak dodał, miał zastrzeżenia do niektórych umów, zawieranych przez NBP. M.in. wobec umowy na prowadzenie kawiarni za 3,5 mln zł netto w ciągu czterech lat. "Zdaniem NIK zawarcie tej umowy było niecelowe" - mówił.

Izba badała też, dodał, sprawę dochodzenia należności kredytu, udzielonego przez NBP w 2015 roku Spółdzielczemu Bankowi Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, znanemu jako SK Bank (pożyczka w wysokości 500 mln zł udzielona została niedługo przed upadkiem banku, co nastąpiło w listopadzie 2015 roku - PAP).

"Na koniec 2017 roku NBP miał należność z tego tytułu wysokości 123,4 mln zł, to jest o 10 mln zł niższą niż na koniec roku 2016 roku" - informował przedstawiciel NIK. Jak dodał, zdaniem Izby porozumienie zawarte przez NBP z SK Bankiem, dotyczące odpłatnego prowadzenia windykacji należności, zostało zawarte bez uwzględnienia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. NBP jednak, jak poinformował, złożył zastrzeżenia do tych ustaleń. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz