Poniżej dane w mln EUR:

2017 2018 Dane skumulowane**/Cumulated data**
V IV V VI 2016-V 2017 VI 2017-V 2018*
Rachunek bieżący / Current Account -202 -90 42 -38 -916
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods -70 176 98 1 877 -869
Eksport / Goods: exports 16 797 17 211 17 251 186 668 203 109
Import / Goods: imports 16 867 17 035 17 153 184 791 203 978
Saldo usług / Balance on Services 1 525 1 719 1 668 15 769 19 227
Przychody / Services: Credit 4 287 4 444 4 479 47 754 53 513
Rozchody / Services: Debit 2 762 2 725 2 811 31 985 34 286
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -1 518 -1 917 -1 776 -16 589 -19 157
Przychody / Primary income: credit 1 210 721 848 12 406 10 588
Rozchody / Primary income: debit 2 728 2 638 2 624 28 995 29 745
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income -139 -68 52 -1 095 -117
Przychody / Secondary income: credit 402 435 477 5 441 6 254
Rozchody / Secondary income: debit 541 503 425 6 536 6 371
Rachunek kapitałowy / Capital Account 229 512 457 2 991 7 304
Przychody / Capital account: credit 257 530 480 3 581 7 718
Rozchody / Capital account: debit 28 18 23 590 414
Rachunek finansowy / Financial account -644 395 1 271 -1 198 3 094
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets -484 -2 404 -22 8 624 1 797
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 35 -1 583 -105 5 824 -182
Instrumenty dłużne / Debt instruments -519 -821 83 2 800 1 979
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 710 -652 868 10 541 7 393
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 292 -253 1 682 8 565 6 573
Instrumenty dłużne / Debt instruments 418 -399 -814 1 976 820
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets -579 31 -220 -5 188 783
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities -467 -102 -247 -5 850 -399
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities -112 133 27 662 1 182
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities 66 -815 -1 079 2 687 872
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 66 -11 15 -2 798 1 286
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 0 -804 -1 094 5 485 -414
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 1 915 976 1 332 4 400 3 952
NBP / Monetary authorities 454 0 0 451 -452
Sektor rządowy / General government -1 5 1 60 22
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs 1 382 976 893 1 036 526
Pozostałe sektory / Other sectors 80 -5 438 2 853 3 856
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities 90 -4 522 312 -2 375 -5 358
NBP / Monetary authorities 14 -4 088 562 -2 123 -4 287
Sektor rządowy / General government -114 -48 -144 264 498
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs 283 -429 -75 -1 947 -3 914
Pozostałe sektory / Other sectors -93 43 -31 1 431 2 345
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -103 -262 33 -335 -973
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -527 -3 935 249 2 154 442
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -671 -27 772 -4 151 -3 294

(PAP Biznes)