Planowana zmiana przepisów zakłada poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansów o czterech nowych członków: przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra nadzorującego służby specjalne, z tym że trzech ostatnich nie będzie miało prawa głosu.

Nowelizacja ma powołać Fundusz Edukacji Finansowej przy KDPW.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku dematerializacji i rejestracji w KDPW obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu.

W planowanej nowelizacji przewidziano także wprowadzenie koncepcji agenta emisji, co - zdaniem projektodawcy - powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu.

W załącznikach projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz projektami aktów wykonawczych. (PAP Biznes)