Zysk operacyjny wyniósł 1,46 mln zł wobec 15,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,11 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 107,84 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu tego roku Grupa ZUE zanotowała wzrost sprzedaży o 196% r/r, osiągając przychody na poziomie 319 mln zł. Wzrost ten wynika z wejścia w fazę realizacji pozyskanych wcześniej kontraktów. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowaliśmy poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach zysku. Rentowność brutto ze sprzedaży na poziomie Grupy wyniosła 3,8%, a rentowność zysku netto 0,4%. Natomiast w I półroczu 2017 roku wskaźniki te miały wartości ujemne" - czytamy w komentarzu do wyników prezesa ZUE Wiesława Nowaka. 

Na koniec I półrocza 2018 roku Grupa ZUE dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 9,9 mln zł. Spadek poziomu gotówki w stosunku do poziomu z końca I kwartału 2018 roku wynika z zaangażowania środków w działalność operacyjną. Od początku 2018 roku nakłady inwestycyjne na sprzęt i środki transportu wyniosły ok. 16 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1,24 mln zł wobec 12,87 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

 (ISBnews)