"W dalszym ciągu rozbudowujemy portfel zamówień na kluczowych rynkach – kolejowym i miejskim. Po poprzednich słabszych latach na rynku miejskim obecnie rozstrzyganych jest wiele przetargów, co wykorzystujemy do rozbudowy portfela w tym ważnym dla Grupy ZUE segmencie. Grupa w bieżącym roku do ofertowania podchodzi selektywnie, uwzględniając m.in. korzyści wynikające z lokalizacji w stosunku do już realizowanych zadań jak i potencjalne marże" - napisał prezes w komentarzu do wyników I półrocza. 

Od początku roku ZUE S.A. zawarła umowy na prace budowlane o wartości ok. 568 mln zł, z czego na segment miejski przypada ok. 207 mln zł. 

Prezes wskazał, że ze względu na szereg czynników m.in. ponadprzeciętny wzrost cen materiałów na rynku budownictwa, wprowadzenie ceł i innych opłat za niektóre materiały oraz spadek ich dostępności,  a także wzrost oczekiwań płacowych w budownictwie oraz coraz mniejsza podaż wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, znacznie zmienił się rynek ofertowania w przetargach i spółka prowadzi działania zmierzające do urealnienia wskaźników waloryzacyjnych.

"W okresie słabszej koniunktury oferty na poziomie 70-80% kosztorysu inwestorskiego były na porządku dziennym. Obecnie wygląda to inaczej. Znaczna ilość składanych ofert w przetargach, ze względu na ponadprzeciętnie rosnące koszty prowadzonej działalności, składana jest powyżej przyjętych znacznie wcześniej kosztorysów inwestorskich, co przekłada się niejednokrotnie na anulowanie postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym roku anulowane zostały m.in. trzy postępowania, w których spółka złożyła najlepsze oferty, o łącznej wartości ok. 934 mln zł" - czytamy dalej. 

Nowak podkreślił, że obecne w umowach zapisy dotyczące indeksacji cen są niewystarczające, a wykonawcy muszą wziąć na siebie praktycznie całe ryzyko związane ze wzrostem kosztów prac budowlanych, dlatego ZUE prowadzi działania zmierzające do urealnienia wskaźników waloryzacyjnych.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)